Апшъэрэ шIэныгъэ къыгъэлъэгъуагъ

Непэрэ мафэм ехъулIэу зыкI къэралыгъо ушэтынхэу атыгъэхэмкIэ ыкIи зикIэуххэр къэнэфагъэхэмкIэ балли 100 республикэм къы­щы­зыхьыгъэр я 34-рэ Мыекъопэ лицеим щеджэрэ Сихъу Эльдар.

Профильнэ хьисапымкIэ кIэлэ ныбжьыкIэм фэдэ шIэны­гъэхэр къызэрэщигъэлъэгъуа­гъэхэр ыкIи ащкIэ къэбарыр къызщыхъугъэ мафэм тефэу зэрэлъыIэсыгъэр гъэсэныгъэмкIэ АР-м икъэралыгъо аттес­тационнэ къулыкъу исайт къырагъэхьагъ. ИкIэлэегъаджэхэм къызэраIорэмкIэ, бгъэшIэгъон икъоу, бэмэ афэмыдэу Эльдар иакъыл зэхэлъыкIэ гъэ­псыгъэ. Ащ ишIуагъэкIэ олимпиадэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэзэ хьисапым хэхьэрэ гъэцэкIэн хьылъэхэр ямышIыкIэу къызэхефых, дунэе классикхэм атхыгъэ художественнэ произведениехэм гупшысэ гъэшIэгъонхэр къахехых. Ащ нэ­мыкIэу кIэлэ ныбжьыкIэм музыкэр икIас, фортепианэм къы­регъаIо.

Хьисапыр ицIыкIугъом къыщыублагъэу Эльдар шIу елъэгъу. Сэнэхьатэу экономикэм епхыгъэхэр арых нахь зыфэ­щагъэхэу къыIорэр.

Сихъу Эльдар республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм джащ фэдэу щеджагъ, тын зэ­фэшъхьафхэри иIэх. Ахэм ащыщых: я VI-рэ Дунэе Кавказ хьисап олимпиадэм итыжьын медаль, экономикэмкIэ Уры­сыем иеджакIохэм яолимпиадэ ишъолъыр уцугъо, Урысыем иеджакIохэм хьисапымкIэ яолим­пиадэ ишъолъыр уцугъо ащытекIуагъ, Москва ихьисап олимпиадэ ящэнэрэ чIыпIэ къы­щыдихыгъ, еджакIохэм хьисапымкIэ я Олимпиадэу «Физтех» зыфиIорэм и Щытхъу тхылъ къылэжьыгъ, Санкт-Петербург университетым еджакIохэм хьисапымкIэ я Олимпиадэу щыкIуагъэм ятIонэрэ чIыпIэ къыщыдихыгъ, джащ фэдэу ятIонэрэ щыхъугъ къалэхэм я Дунэе хьисап турнир и Жэ­рыIо тур, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ истипендие къы­лэжьыгъ.

Гъэсэныгъэ гупчэу «Сириус» зыфиIорэм, Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленкэм», Рес­публикэ естественнэ-хьисап еджа­пIэм щызэхащэрэ гъэмэфэ еджапIэм, Казань игъэмэфэ хьисап еджапIэу «Спектр» зыфиIорэм ащыкIогъэ гъэсэныгъэ программэхэм пчъагъэрэ Сихъу Эльдар ахэлэжьагъ.

КIалэм зэрилъытэрэмкIэ, угугъэн фае, узыщыгугъырэр щыIэныгъэм зэрэщыпхырыпщы­шъущтым уицыхьэ тебгъэ­лъымэ, пстэури къыбдэхъущт.