ШIэжьыр агъэлъэпIагъ

Хэгъэгу зэошхор къызежьагъэр илъэс 80 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ урысые Iофтхьабзэу «Свеча памяти» зыфиIорэм Адыгеир хэлэжьагъ. Тыгъоспчэдыжь жьэу республикэм исхэм, ихьакIэхэм, волонтерхэм Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм апае шэф остыгъэхэр зэхагъэнагъэх.

Урысые Федерацием гъэсэныгъэмкIэ иминистрэу Сергей Кравцовымрэ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Мэкъуогъум и 22-м пчэдыжьым сыхьатыр 4-м юнармей­цэхэр, волонтерхэр, дзэ къу­лы­къушIэхэр ягъусэхэу ахэр поселкэу Каменномостскэм щы­Iагъэх. 1943-рэ илъэсым ищы­лэ мазэ мы чIыпIэм зэо пхъашэхэр щыкIогъагъэх. Хэкур шъхьафит шIыжьыгъэныр зыщыра­гъэжьэгъагъэр къушъхьэлъэ чIы­пIэхэр ары.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр ячIыпIэгъухэу Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм зы такъикъэ афэшъыгъуагъэх, дзэкIолIхэм ясаугъэт къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх, шэф остыгъэхэр зэхагъэнагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэрэ Урысые Федерацием гъэсэныгъэмкIэ иминистрэрэ ныбжьыкIэхэм адэгущыIагъэх, тарихъ хъугъэ-шIагъэхэр ащымыгъу­пшэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр къаIуагъ.

«Илъэс 80-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, дунаир рэхьатыгъ, шэмбэт мафэм ныбжьыкIэ минишъэ пчъагъэмэ еджапIэр къызэраухыгъэр хагъэунэфыкIыщтыгъ, къыкIэлъыкIорэ мафэм заор къежьагъ. Джащыгъум еджапIэ­хэр къэзыухыгъакIэхэр ятэхэм, якIэлэегъаджэхэм, ашыхэм, ашыпхъухэм ауж итхэу фронтым Iухьагъэх. Тятэжъ пIашъэхэмкIэ, тихэгъэгукIэ а заор ушэтыпIэшхоу щытыгъ. Тэ, джырэ лIэ­ужым, пшъэрылъэу тиIэр Хэ­гъэгу зошхом илъэхъан щыIэгъэ тхьамыкIэгъо хъугъэ-шIагъэхэм яшъыпкъагъэ къэтыухъумэныр, тарихъыр икIэрыкIэу кIатхыкIыжьынэу афэтымыдэныр, ащ фэдэ нахьыбэрэ къэтымыгъэ­хъужьыныр ары. Шъоры ащ фэдэ хэбзэ шIагъохэр неущ лъызыгъэкIотэн фаеу хъущтхэр. Шъо шъузэрыгушхони, щысэ зытешъухыни икъун шъуиI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат Iоф­тхьабзэм хэлэжьэрэ ныбжьыкIэхэм зафигъазэзэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэгъэгум итарихъ гъэлъэпIэгъэныр ныбжьыкIэ политикэу тихэгъэгу щы­зэрахьэрэмкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм зэу ащыщ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ащ фэдэ пшъэрылъхэр къыгъэуцузэ, ныбжьыкIэхэм япатриотическэ пIуныгъэ нахь лъэшэу анаIэ тырагъэтынэу, ахэр волонтер IофшIэным нахь чанэу къыхагъэлэжьэнхэу къя­джагъ. Мы лъэныкъомкIэ фе­деральнэ ведомствэмрэ Урысыем гъэсэныгъэмкIэ иминист­рэрэ Iофышхо зэшIуахы.

Сергей Кравцовым ныбжьыкIэхэм зафигъазэзэ къыIуагъ тицIыфхэр пхъашэу пыим зэ­рэпэуцужьыгъэхэр, тихэгъэгу ишъхьа­фитыныгъэ псэемыблэ­жьэу къызэраухъумагъэр, зэ­рэдунаеу фашизмэм зэрэщау­хъумагъэр.

«Тарихъым ишъыпкъагъэ зэщигъэкъонэу хэти фэтыдэщтэп. Ащ фэгъэхьыгъэ къэбар тэрэзхэр сыдигъуи титхылъхэм адэтыщтых. Мамырныгъэр сыдигъуи щэрэI! Непэ зэрэ­хэ­гъэгоу Iофтхьабзэу «Свеча памяти» зыфиIорэр щэкIо. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэр тыгу къэтэжъугъэгъэкIыжьых, ащ фэдэ зао къэрэмыхъужь», — къыIуагъ Сергей Кравцовым ныбжьыкIэхэм зафигъазэзэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къалэу Мыекъуапэ и Гупчэ мемориал къэгъагъэхэр тыгъуасэ кIэрызылъ­хьагъэхэм ахэтыгъ.

Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, федеральнэ, республикэ къулыкъухэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр, дзэкъулыкъушIэхэр, ветеран ор­ганизациехэм ялIыкIохэр, дин IофышIэхэр, юнармейцэхэр, во­лонтерхэр.

Адыгеим ЛIышъхьэ ЕгъэшIэрэ машIом къэгъагъэ кIэрилъхьагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэ­хэр Хэгъэгу зэошхом щыфэ­хыгъэхэм апае зы такъикъэ шъы­гъуагъэх, мемориальнэ комплексым къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.

«Мамырныгъэмрэ зэгуры­Iоныгъэмрэ тичIыгу гупсэ тапэкIи къыщытыухъумэныр, Адыгеимрэ Урысыемрэ нахь фэшIыгъэ хъунхэм тыфэлэжьэныр типшъэрылъ лъапI. Хэгъэгум ишъхьафитыныгъэ къэзыухъумэгъэ лIыхъужъхэм лъхъан­чэу шъхьащэ афэтэшIы! Хэгъэгум пае фэхыгъэхэр егъашIи тыгу илъыщтых!» — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы мафэм республикэм иму­ниципальнэ гупчэхэми шIэжь Iофтхьабзэхэр ащыкIуагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу