Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ Адыгэ РеспубликэмкIэ идепутатэу Хьасаныкъо Мурат Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжь

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ Адыгэ Республикэм щы­псэухэрэм яфедэхэр къэсыухъумэхэзэ илъэ­ситф хъугъэу депутат IофшIэныр зэрэщызгъэцакIэрэм икIэуххэр къызэфэсхьысыжьынхэу сыфай.

Пстэуми апэу шъунаIэ зыте­шъозгъадзэмэ сшIоигъор 2016-рэ илъэсым хэдзынхэм япэгъокI кампанием илъэхъан хэ­дзакIохэм яшIоигъоныгъэхэм янахьыбэр зэшIосхын слъэкIыгъ республикэм шIуагъэ къэзытырэ мыщ фэдэ Iофыгъохэр зэ­рэщызэшIуахыгъэхэм елъытыгъэу: лъэпкъ проектхэр, пар-тиеу «Единэ Россием» ипартийнэ проектхэр, къэралыгъо программэхэр, Адыгеим ихэ­хъоныгъэкIэ программэ гъэнэфагъэр ыкIи нэмыкIхэр. Илъэс къэс Урысые Федерацием и Президент и Джэпсалъэ тихэгъэгу хэхъоныгъэ зэришIыщтым илъэныкъо шъхьаIэхэр къыщыреIотыкIых. Нэужым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иджэпсалъэхэм республикэмкIэ зэшIохыкIэу ахэм афэхъущт­хэр къащыреIотыкIых. Хэбзэ­гъэуцу IофшIэнэу згъэцакIэрэм елъытыгъэу а пшъэрылъхэр нахь шIогъэ ин къатэу зэшIохыгъэ хъунхэм сынаIэ тезгъэтыгъ.

Депутат IофшIэнэу згъэцакIэ­рэмкIэ Адыгеим икъэралыгъо хабзэ икъулыкъухэм, спортивнэ федерациехэм, общественнэ ыкIи волонтер объединениехэм IэпыIэгъу сызэрафэхъущтым сы­пылъыгъ, къэралыгъо хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэм Адыге­им щыпсэухэрэ сихэдза­кIохэм яIофыгъохэр ащызэ-­
шIо­хыгъэ хъунхэм ренэу сынаIэ тезгъэтыгъ. А лъэныкъомкIэ ти­зэ­дэлэжьэныгъэ бэ къыдилъытагъэр — псэолъэ гъэ­нэфагъэ­хэм яшIын къыщегъэ­жьагъэу спортивнэ зэнэкъокъу зэфэ­шъхьафхэм язэхэщэн нэсыжьэу.

Урысые Федерацием и Конституцие ия 104-рэ статья иа 1-рэ Iахь тегъэпсыхьагъэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ щыхэплъэнхэу законодательнэ инициативэ 14 къахэслъхьэ­гъагъ, ахэм ащыщэу федеральнэ закони 9 аштэгъагъ. Анахьэу хэзгъэунэфыкIымэ сшIоигъор федеральнэ законхэмкIэ мыщ фэдэ проектхэр ары: «Урысые Федерацием и Кодекс адми­нистративнэ хэбзэукъоныгъэхэм алъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэр» (хьыкумхэм язэ­хэсыгъохэм видео-конференц-­связым иамалхэр ащыгъэфедэгъэнхэм ылъэныкъокIэ), «Урысые Федерацием и Ошъогу кодекс зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъ» (иунагъо щыщэу е къыпэблэгъэ цIы­фэу сымаджэр чIыпIэ горэм нэсыным пае ащ игъусэм гъогупкIэр къыратыжьыным ылъэныкъокIэ), Федеральнэ законэу «Урысые Федерацием игражданхэр хэдзынхэм ыкIи ре­ферендумым ахэлэжьэнхэмкIэ фитыныгъэу яIэхэм ягарантие шъхьаIэхэм яхьылIагъ» зыфи­Iорэм зэхъокIыныгъэхэр фэ­шIыгъэнхэр (Урысые Федера­цием и Общественнэ палатэ, Урысые Федерацием ишъо­лъырхэм яобщественнэ пала­тэхэм хэдзынхэмкIэ комиссиехэм лъыплъакIохэр ахагъэхьанхэмкIэ фитыныгъэ ятыгъэным ылъэныкъокIэ).

Депутат IофшIэныр зыщыз­гъэцэкIэгъэ пIалъэм къыкIоцI депутат запрос 2526-рэ зэхэзгъэуцуагъ, цIыфхэм ялъэIу тхылъ 1514-рэ къысIэкIэхьагъ. Ахэм ащыщэу лъэIу 963-р зэшIохыгъэ хъугъэ. Ащ нэмыкIэу гъогогъу 58-рэ цIыфхэр езгъэблэгъагъэх, ащ щыщэу партием и Тхьаматэу Д. А. Медведевым иобщественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм гъогогъу 29-рэ цIыфхэм яшIоигъоныгъэ­гумэкIыгъохэр къыщысахьы­лIагъэх. Итхъухьэрэ зэIукIэгъу­хэм анэмыкIэу Адыгэ Респуб­ликэмрэ Къэралыгъо Думэмрэ приемнэхэу ащыIэхэм лъэIу тхылъхэу къагъэхьыхэрэм ренэу сахэплъэ, электроннэ почтэмкIи ахэр къысIэкIахьэх.

ЛэжьэкIо коллективхэми яхэ­дзакIохэм зэIукIэгъу 24-рэ ады­сиIагъ. ЦIыфэу къысэуалIэхэрэм Iофыгъо зэфэшъхьафхэр къаIэтых: псауныгъэр гъэпытэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ комплексхэм яшIын къыщыублагъэу унэхэм ягъэцэкIэжьын нэсыжьэу.

Анахьэу хэзгъэунэфыкIынэу сызыфаер мы къыкIэлъыкIо­хэрэр ары: пшъэшъэжъые сы­мэджэ цIыкIум пIэлъэ кIыхьэм къыкIоцI IэкIыб къэралым къыщеIэзэнхэм иIофыгъо изэшIо­хын, гъэсэныгъэмкIэ муниципальнэ бюджет учреждениеу «Ю. Къ. НэмытIэкъом ыцIэкIэ щыт гурыт еджапIэу N 1-р» зыфиIорэм итренажернэ зал гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр ешIы­лIэгъэнхэм, къутырэу Пустоселовым дэжь Лабэ инэпкъ гъэпытэгъэным, псэупIэу Белэм иурамхэм къэзыгъэнэфыщтхэр атегъэуцогъэнхэм, къуаджэу Еджэркъуае къэхалъэу дэтым екIурэ гъогур асфальткIэ гъэпкIэгъэным, Урысые Федерацием итуристхэу Мальдивскэ Рес­публикэм щыIагъэхэм Урысыем къагъэзэжьынымкIэ (турист ыкIи страховой компаниехэм япшъэ­рылъхэр зыщамыгъэцэ­кIэгъэхэ лъэхъаным) ыкIи нэмыкIхэм сы­зэрахэлэжьагъэр.

Пандемием илъэхъан мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр зэшIос­хынхэ слъэкIыгъ:

1) ветеранхэмрэ медицинэм иIофышIэхэмрэ гъомылапхъэхэр къафэщэфыгъэнхэр ыкIи аIэкIэгъэхьэгъэнхэр;

2) лабораториехэу корона­вируснэ инфекциякIэм икъы­хэгъэщын зыщапылъхэм ащылажьэхэрэм щаим игъусэщт Iэ­шIу-IушIухэр къафэщэфыгъэнхэр ыкIи аIэкIэгъэхьэгъэнхэр;

3) медицинэм иIофышIэхэм якIэлэцIыкIухэм апае илъэсыкIэ шIухьафтынхэр къэщэфы­гъэнхэр ыкIи аIэкIэгъэхьэ­гъэнхэр;

4) медицинэм иветеранхэм апае шIухьафтынхэр къэщэ­фыгъэнхэр ыкIи аIэкIэгъэхьэ­гъэнхэр;

5) пандемием илъэхъан цIыф­хэм заухъумэным фытегъэ­псы­хьэгъэ амалхэу агъэфедэщтхэр медицинэм иучреждениехэм аIэкIэгъэхьэгъэнхэр;

6) медицинэм иIофышIэхэм къызфагъэфедэным пае автомобиль аIэкIэгъэхьэгъэныр;

7) пандемием илъэхъан шIу­шIэ ыкIи волонтер Iофтхьабзэ­хэр зэрахьанхэм пае сиунэе ахъщэ къыхэзгъэкIи сомэ миллион партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ Iэ­кIэзгъэхьагъ.

Партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым 2016-рэ илъэсым хэдзынхэм япэгъокI программэр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм фэгъэ­хьыгъэ отчетэу къышIыгъагъэм мырэущтэу къыщиIогъагъ: «ТапэкIэ хэдзын Iофтхьабзэу къыт­пыщылъыр къызэрыкIоу щытэп, ау тинэкъокъогъухэм татекIоным пае ищыкIагъэр зэкIэ тиI. Партиеу «Единэ Рос­сиер» ти­хэгъэ­гукIэ тетыгъор зы­Iыгъ по­литическэ партиеу щыт. За­конихъу­хьэ ыкIи гъэцэкIэкIо ха­бзэм икъулыкъу пстэуми ялIыкIохэр ащ хэтых, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным дезыгъаштэ­хэрэм ар япартиеу щыт».

Партиеу «Единэ Россием» ипащэхэмрэ Адыгэ Республикэм иIэшъхьэтетхэмрэ IэпыIэгъу инэу къысатыгъэм ишIуа­гъэкIэ Iофыгъохэм янахьыбэр зэшIосхын амал зэрэзгъотыгъэр къэсIон слъэкIыщт.

ЗэкIэхэми шIуагъэ къэзытыщт IофшIэныр тапэкIи лъыд­гъэкIотэнэу есэIуалIэ!

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасаныкъо Мурат.