Гъэсэныгъэр ыкIи псауныгъэр къэухъумэгъэныр

Мы лъэныкъохэмкIэ «Единэ Россием» зыфи­гъэуцужьыгъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ хъугъэ.

Коронавирусым пэ­шIуекIогъэным, ащ къы­дыхэлъытагъэу цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэ­шъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм, учреждениехэм яIофшIэн къызэтемыуцоным афэшI партием илIыкIохэм ашIагъэр бэ.

— Рецепт зыпымылъ Iэ­зэгъу уцхэр пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу ащэнхэ амал щыIэным фытегъэ­псыхьэгъэ хэбзэгъэуцугъэр зэраштагъэм партием иIахьышIу хэлъ. Джащ фэдэу сымэджэ хьылъэхэм ящыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъур ягъэгъотыгъэным фэшI IэкIыб къэра­лыгъохэм къащадагъэкIырэ Iэзэгъу уцхэр (УФ-м щамытхыгъэхэр) Урысыем къызэрэращэщтхэ шIыкIэр нахь агъэпсынкIагъ, — еIо Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, «Единэ Россием» ипро­ектэу «Здоровое будущее» зыфиIорэм иобщественнэ совет хэтэу Александр Петровым.

Пандемием илъэхъан зэпахырэ узхэм зыщяIэ­зэщтхэ псэуалъэхэм къэра­лыгъом щыхагъэхъуа­гъ, а лъэныкъом сомэ мил­ли­ард 18 пэIуагъэхьагъ. Ащ­кIэ партием ишIогъэшхо къыгъэкIуагъ, ащ игу­къэ­кIыкIэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъо­кIыныгъэхэр фашIыгъэх.

Зигугъу къэтшIыгъэхэм адакIоу, псауныгъэр къэу­хъумэгъэным исистемэ зэрэпсаоу хэхъоныгъэ ышIыным къэралыгъом ипащэхэм анаIэ тет. 2023-рэ илъэсым нэс IэпыIэгъу псынкIэм имашинэ ми­нитф шъолъырхэм аIу­кIэщт. Къуаджэхэм ыкIи къэлэ цIыкIухэм мобильнэ медицинэ комплекс 500 аIэкIагъэхьащт.

Пандемием илъэхъан гъэсэныгъэм исистемэ зыпкъ итэу Iоф ышIэным партием мэхьанэшхо ритыгъ. Волонтерхэмрэ депу­татхэмрэ зэгъусэхэу гъот макIэ зиIэ унагъохэм къа­рыкIырэ кIэлэеджакIохэм компьютер ыкIи планшет мин 500-м ехъу атырагощагъ. ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу ахэр еджэнхэ алъэ­кIыным IэпыIэгъур фэIорышIагъ.

— Мы Iофтхьабзэр ­Адыгэ Республикэми зэрифэшъуашэу щызэхэщагъэ хъугъэ. Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ пэIудзыгъэу еджэнхэ фае хъу­гъэ кIэлэеджакIохэм компьютерхэр ыкIи планшетхэр яттыгъэх, — къыIуагъ НыбжьыкIэ гвардием и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу, Мыекъуапэ идепутатэу А. Бэрзэджым.

Партийнэ проектэу «ЕджэпIакIэр» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ 2016-рэ илъэсым къыщыублагъэу гъэсэныгъэм иучрежде­ниякIэ 370-рэ шъолъырхэм ащашIыгъ, ахэм чIыпIэ мин 270-рэ яI. ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнэфагъэмкIэ, 2024-рэ илъэсым нэс джыри 1300-м ехъу агъэпсыщт, ахэм нэбгырэ миллионым ехъу ачIэ­фэщт. Мы программэм игъэцэкIэн сомэ миллиард 750-м ехъу пэIуа­гъэхьащт.

2020-рэ илъэсым къыщыублагъэу программэу «Земский доктор» зыфи­­Iорэр къэралыгъом ща­гъэ­цакIэ. Ащ къыдыхэ­лъыта­гъэу къуаджэм Iоф щызы­шIэрэ кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэм сомэ миллион зырыз араты. Ащи ишIогъэ­шхо къызэрэкIорэр щыIэныгъэм къыгъэлъэгъуагъ.