Шъыгъо-шIэжь маф

Непэ фэдэ мафэм, мэкъуогъум и 22-м, 1941-рэ илъэсым къэралыгъом итарихъкIэ анахь тхьамыкIэгъошхо къэзыхьыгъэ зэо жъа­лымыр къызежьагъэр илъэс 80 мыгъэ хъугъэ.

Мы мафэр УрысыемкIэ шъы­гъо-шIэжь мафэу щагъэнэфагъ, шъолъыр зэфэшъхьафхэм шIэжь зэхахьэхэр, Iофтхьабзэхэр ащызэхащэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ УФ-м просве­щениемкIэ иминистрэу Сергей Кравцовымрэ пчэдыжь, сыхьатыр 4-м, заор къызщежьэгъэ уахътэм, ащ хэкIодагъэхэм ясау­гъэтэу Каменномостскэм дэтым къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.

Зэрэ Урысыеу непэ мафэм сыхьатыр такъикъ 15-кIэ зым хэхьагъэу зы такъикърэ щы­шъыгъощтых.

Зэо жъалымыр къызежьагъэм ехъулIэу Адыгеим иволонтерхэр урысые Iофтхьабзэу «Гвоздикэ плъыжь» зыфиIорэм, джащ фэдэу саугъэтхэм язэтегъэпсыхьажьын ахэлэжьагъэх.

«Гвоздикэ плъыжьым» къыхиубытэу волонтерхэм бгъэ­халъхьэхэр агощыгъэх шъхьадж ыгу пыкIырэ мылъку къылъитызэ. Къаугъоигъэр Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм апае, непэрэ ма­фэм ехъулIэу ветеран 70-м кIа­хьэу Адыгеим щэпсэу, уц Iэзэгъухэм, медицинэ обору­дованием якъызIэкIэгъэхьан апэ­Iуагъэхьащт.

Республикэм ирайонхэм шIэжь Iофтхьабзэхэр джащ фэ­дэу ащызэхащэх, «ШIэжьым ишэф остыгъ» зыфиIорэр.

Адыгеим нэмыц техакIохэм ябэныгъэнымкIэ иIахьышхо хэлъ. Нэбгырэ мин 80-м ехъу зэуапIэм Iухьагъ, мин 33-рэ фэдиз ащ хэкIодагъ, 59-р Советскэ Союзым и ЛIыхъужъ ыкIи Щытхъум иорден изехьакIо хъугъэх.