Джыри нэбгыритIу

Мэкъуогъу мазэм и 21-м ипчэдыжь сыхьатыр 10-м ехъу­лIэу оперативнэ штабым къы­IэкIэхьэгъэ къэбарымкIэ, Адыге­им зэпахырэ узхэмкIэ исы­мэджэщ нэбгыритIумэ ящыIэныгъэ щызэпыугъ.

Ахэр Мыекъопэ ыкIи Тэхъу­тэмыкъое районхэм ащыщых. Лабораторнэ уплъэкIунхэм къы­зэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, зэры­лIыкIыгъэхэр зэпахырэ узыкIэу COVID-19-р ары.

Зигугъу къэтшIыгъэ уахътэм ехъулIэу зэпахырэ узэу корона­вирусыр Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 14885-мэ къахагъэ­щыгъ.

Ахэм ащыщэу нэбгырэ 307-мэ яIазэх (чэщ-зымафэм къыхэ­хъуагъэр нэбгырэ 17), хъужьыгъэр нэбгырэ 14346-рэ (чэщ-зымафэм хэхъуагъэр 11), зидунай зыхъожьыгъэр – 232-рэ (чэщ-зымафэм нэбгыри 2 хэхъуагъ).

Нэбгырэ 14885-р респуб­ли­кэм имуниципальнэ псэупIэ­хэм атегощагъэу:

— Мыекъуапэ — 5979-рэ;
— Тэхъутэмыкъое районыр — 2056-рэ;
— Мыекъопэ районыр — 2021-рэ;
— Кощхьэблэ районыр — 1097-рэ;
— Красногвардейскэ районыр — 1053-рэ;
— Джэджэ районыр —785-рэ.
— Теуцожь районыр — 692-рэ;
— Адыгэкъалэ — 644-рэ;
— Шэуджэн районыр —558-рэ.