Гъэсэныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м просвещениемкIэ иминистрэу Сергей Кравцовым мы мафэхэм зэIукIэгъу дыриIагъ.

КIэлэегъаджэхэм федеральнэ тынхэр зэраратыхэрэм, мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр зэрэзэхащэрэм, гумэкIыгъоу къэуцухэрэм, гурыт еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яшIын зэрэлъыкIуатэрэм, нэмыкI Iофыгъохэм ахэр атегущыIагъэх.

Къэралыгъом ипащэ гъэсэныгъэм исистемэ пшъэрылъ гъэнэфагъэу къыфигъэуцугъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм шъолъырхэм игъэкIотыгъэу Iоф зэрадашIэ-
рэр министрэм къыIуагъ. КIэлэ­егъаджэхэм (класснэ пащэхэм) къатефэрэ тынхэр зэкIэ игъом аIэкIагъахьэх, ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм лъэплъэх ведомствэр, федеральнэ хэбзэIахь къулыкъур, казначействэр, нэмыкIхэр.

Демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу зэрэ­хъугъэм къыхэкIыкIэ 2010-рэ илъэсым щегъэжьагъэу кIэлэ­еджакIохэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ, непэ ахэр нэбгырэ миллион 16,5-рэ мэхъух, 2024-рэ илъэсым ехъулIэу а пчъагъэр миллион 18,3-м кIэхьанэу агъэнафэ. Ащ къыхэкIыкIэ ятIо­нэрэ сменэу еджэхэрэм япчъа­гъэ нахьыбэ мыхъуным, ящэ­нэрэр дэгъэзыжьыгъэным министерствэм ынаIэ тыригъэтыщт. Ащ пае къэралыгъо-унэе зэпхыныгъэм амалэу къы­ты­хэ­рэр къызфагъэфедэщтых, ащ къыдыхэлъытагъэу непэрэ ма­фэм ехъулIэу гъэсэныгъэм иси­стемэ ахъщэ тедзэу сомэ мил­лиард 300 фэдиз къыхалъхьагъ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр пштэ­мэ, чIыпIэ мини 112-рэ зиIэщт учреждение 767-рэ мы илъэсым ашIыщт, чэзыур нахь макIэ хъуным пылъыщтых. Джащ фэ­дэу еджапIэхэм Интернетыр къызфагъэфедэн амал яIэным анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр министрэм хигъэунэфыкIыгъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу ублэ­пIэ классхэм арысхэм зэ­кIэми ыпкIэ хэмылъэу шхыныгъо стырхэр аIэкIагъахьэх. Ащ фэдэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ къэралыгъом ипащэ.

Мы лъэныкъомкIэ чIыпIэхэм IофшIэныр зэрэзэхащэрэм, ащ дакIоу кIэлэцIыкIухэм аратырэ гъомылапхъэхэр шапхъэхэм зэрадиштэхэрэм ны-тыхэр лъы­плъэнхэ амал яIэн зэрэфаер Владимир Путиным къыхигъэщыгъ.

Ны-тыхэм я Урысые ассоциацие зэзэгъыныгъэ дашIыгъэу мыщкIэ пшъэрылъхэр зэрэзэшIуахыхэрэр, IофшIэныр нахь агъэлъэшын гухэлъ зэряIэр С. Кравцовым къыIуагъ.

Зэнэкъокъоу «Илъэсым икIэ­лэегъадж» зыфиIорэр нахь гъэ­шIэгъонэу, жьы кIэтэу зэхэщэгъэн зэрэфаер къэралыгъом ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.
Министрэм къызэриIуагъэмкIэ, мы зэнэкъокъум щыте­кIуагъэхэр зэкIэ аугъоигъагъэх, Iофтхьабзэр нахь гъэшIэгъон хъуным фытегъэпсыхьэгъэ гъо­гу картэ аштагъ.

Гъэсэныгъэм исистемэ хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэмкIэ, къэгъэ­лъэгъонэу иIэхэмкIэ къэралыгъо анахь дэгъуипшIым ясатырэ хэуцонымкIэ зэшIуахыхэрэм, нэмыкI Iофыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх. ТапэкIэ министерствэм анахьэу ынаIэ зытыригъэтын фэе лъэныкъохэр, пшъэрылъхэр агъэ­нэфагъэх. Зигугъу ашIыгъэ пстэури шIокI имыIэу агъэцэ­кIэнхэ, IофшIэныр лъагъэкIотэн зэрэфаер къэралыгъом ипащэ кIэухым къыIуагъ.