«Ошъутенэм» и Кубок фэбанэх

АР-м испорт Унэшхоу «Ошъу­тенэм» футбол цIыкIумкIэ изэ­Iухыгъэ зэнэкъокъу Мые­къуапэ щэкIо.

Командэ 14 зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. КупитIоу гощыгъэхэу зы къекIокIыгъом щызэдешIэх.


Мыекъуапэ, псэупIэу Тульскэм, Улапэ, фэшъхьафхэм яфутбол клубхэр зэнэкъокъух. Нэбгырэ блырыбл зэдешIэ. Быслъымэн диныр зылэжьыхэрэр командэу «Самбырныгъэм» хэтых.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыщтыр къэшIэгъуае. Арэу щытми, анахь лъэшхэм ащыщхэу «Креативыр», «Ошъутенэр», «Фыщтыр», МФОК-р, нэмыкIхэри яIэпэIэсэ­ныгъэкIэ къахэщых. «Кавказ-Улапэм» иешIакIор, «Сам­бырныгъэр», фэшъхьафхэри футбол дахэ къэзыгъэлъагъохэрэм аха­лъытэх.


ЕшIэгъухэр

«Креатив» — «Мыекъуапэ» — 6:3, МФОК — МФОК-2 — 8:1.

«Креативым» иешIакIохэу Тумэ ТIахьир гъогогъуищэ, КIыкI Тимур — 2, ЕмтIылъ Рэмэзанэ — 1 къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ. Командэм хэтых КIыкI Тимур, Абдула Алерзаев, Богдан Степановыр, Мэрэтыкъо Рустем, Тумэ ТIахир, Хьагъур Руслъан, Iэщэ Анзор, Къат Мурат, ЕмтIылъ Рэмэзан.

— Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт, колледжхэм ащеджэхэрэр, IофшIапIэхэм аIутхэр «Ошъутенэм» и Кубок фэбанэх. — Зэ­IукIэгъу пэпчъ зыфэтэгъэхьазыры, зэгурыIоныгъэ тхэлъэу тызэрешIэщтым тыпылъ, — къыта­Iуагъ «Креативым» хэтхэу Мэрэтыкъо Рустем, Тумэ ТIахьир, нэмыкIхэм.

Псауныгъэр агъэпытэ

— Физкультурэм пылъхэм япчъагъэ хэгъэхъогъэныр, ешIакIохэм япсауныгъэ агъэ­пытэныр тимурад шъхьаIэхэм ащыщых. Футбол ешIэхэзэ шэн-хабзэхэри зэрахьэх. Зэнэкъокъум урысхэр, адыгэхэр, нэмыкI лъэпкъхэр щызэIокIэх, — къытиIуагъ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» ипащэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Къулэ Руслъан.

Футбол ешIапIэр аужырэ спорт шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьагъ. Зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр щызэхащэх, зэIукIэгъухэм нэбгырабэ яплъы.

КIэухыр

Бэдзэогъу мазэм и 25-м пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр купхэм ащаухыщтых. Финалныкъом хэхьагъэхэр зэдешIэщтых, текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр апэрэ чIыпIэм фэбэнэщтых. Физкультурникым и Мафэ ехъулIэу зэнэкъокъур аухынэу щыт.