Гурыт еджапIэм екIурэ гъогур агъэкIэжьы

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогу­хэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Джэджэ районымкIэ социальнэ мэхьанэ зиIэ объектхэм къапыщылъ урамхэр агъэцэкIэжьых.

Къутырэу Тамбовскэм дэт гурыт еджапIэу N 2-м ыкIи культурэм и Унэ екIолIэрэ урамхэу Сергиевское — Тамбовский — Фарсовый зыфиIохэрэм чанэу IофшIэнхэр ащэкIох. Километри 2,1-рэ ар мэхъу.

2022-рэ илъэсым гъогу хъызмэтымкIэ лъэпкъ проектхэм яшъолъыр план ар хэхъэ. Агъэу­цугъэ пIалъэм на­хьыжьэу къаухыным фэшI Iоф­шIэнхэр рагъэжьагъэхэу чанэу зэшIуахых.

Зэзэгъыныгъэу ашIыгъэм диштэу IофшIэнхэр АО «ДСУ N 3-м» ригъэжьагъ. ЗэкIэмкIи сомэ мин 28489-рэ пэIухьанэу агъэнафэ.

«Адыгеяавтодор» зыфиIорэм автомобиль гъогухэм яшIын ыкIи яIыгъын епхыгъэ отделым ипащэу Роман Вер­зуновым къызэриIуагъэмкIэ, аужырэ шапхъэхэм адиштэу IофшIэнхэр зэхащэх, лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу ахэр шIокI имыIэу бгъэцэкIэнхэ фае. ЫпэкIэ агъэфедэщтыгъэ асфальтым елъытыгъэмэ, джы мыжъо-мастичнэ смесь зыхэшIыкIыгъэр, ар бэкIэ нахь пыт, гъогум рыкIохэрэ авто­мо­бильхэр ошIэ-дэмышIэ Iоф къэ­хъугъэмэ нахь псынкIэу къэ­уцунхэ алъэкIыщт.

2021-рэ илъэсым ишышъхьэIу мазэ нэс IофшIэнхэр къау­хынэу агъэнафэ, гъогухэр, об­щественнэ транспортыр къызыщыуцурэр агъэцэкIэжьыщтых, гъогу тамыгъэхэр агъэуцущтых ыкIи щынэгъончъэным ылъэныкъокIэ IофшIэнхэр зэ­хащэщтых.
(Тикорр.).