Адыгэкъалэ ибатыр итыжьын

Спортым иветеранхэм шъхьафит бэнакIэмкIэ язэнэкъокъу Ставрополь краим икъалэу Ессен­туки щыкIуагъ.

Урысыем, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан ябэнакIохэр хэгъэгум изэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьагъэх. Спортым иветеран 200 фэдиз алырэгъум щызэIу­кIагъ.

Адыгэкъалэ щыпсэурэ Шъхьащэкъо Кимэ илъэс 55 — 60 зыныбжьхэм якуп хэтыгъ. Килограммм 88-м нэс къэзыщэчы­хэрэм ябэныгъ. Нарт батырым пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм текIоныгъи 3 къащыдихыгъ. КIэух зэIукIэгъур дэгъоу ригъэжьагъ. Дышъэм фэбанэзэ 5:0-у зэнэ­къокъур къыхьыщтыгъ. НэгъэупIэпIэгъу 15 къэнагъэу Шъхьащэкъо Кимэ рэхьатныгъэ бащэ къызыхигъэфагъ.

— Бурятием къикIыгъэ бэнакIор спортышхом зэрэщыцIэрыIор сшIэ­щтыгъэ, — къеIуатэ К. Шъхьа­щэ­къом. — Пкъыеу щыт, хэкIыпIэхэр ошIэ-дэмышIэу алырэгъум къыщегъотых. Дунаим спортымкIэ иветеранхэм язэнэкъокъу апэрэ чIыпIэхэр къащыдихэу къыхэкIыгъ.

НэгъэупIэпIэгъу 15 нахь къэмынагъэу Бурятием ибэнакIо К. Шъхьащэкъом ылъакъохэм «къятхъуи», кIуачIэмрэ къулаимрэ ыгъэфедагъэх. К. Шъхьащэ­къор алырэгъум тефи, текIоныгъэр зыIэкIигъэкIыгъ.

Урысыем итыжьын медаль Кимэ къыфагъэшъошагъ. Спортым хэшIыкI фызиIэхэу зэнэ­къо­къум еплъыгъэхэр къыфэгу­шIуа­гъэх, иIэпэIэсэныгъэкIэ бэ­нэкIо анахь дэгъухэм ащыщэу алъы­тагъ.

Шъхьащэкъо Кимэ футбол ешIэ, атлетикэ псынкIэм пылъ. Физкультурэр пытэу ищыIэныгъэ щыщ хъугъэ.

Зэнэкъокъоу Ессентуки щы­кIуагъэм зыфигъэхьазырынымкIэ К. Шъхьащэкъом зэхэщэн Iофхэм­кIэ IэпыIэгъу къыфэхъу­гъэхэ Хъуа­кIо Муратэ, ЖэнэлI Рэмэза­нэ, ЛIыIапэ Ибрахьимэ афэраз, шIоу щыIэр къадэхъу-
нэу афэ­лъаIо.

Сурэтым итыр: Шъхьащэкъо Ким.