Тхылъ шъхьаIэхэр аритыжьыгъэх

Урысые Iофтхьабзэу «Тэ — Урысыем тырицIыф» зыфиIорэм тегъэ­псыхьагъэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние Адыгеим икIэлэеджэкIуи 10-мэ паспортхэр щаратыжьыгъэх. Ахэм ахэтых Урысые олимпиадэхэм щатекIуагъэхэр ыкIи творческэ, спортивнэ зэнэкъо­къухэм анахь чIыпIэ дэгъухэр ащызыубытыгъэхэр, джащ фэдэу юнармейцэхэр ыкIи волонтер движением анахь чанэу хэлажьэхэрэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихызэ хигъэу­нэфыкIыгъ тикъэралыгъо имэфэкI шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщым — Урысыем и Мафэ ар зэрэте­фагъэр.

«Урысыем кIуачIэ къезыты­хэрэр ащ ицIыфхэр ары, зи Хэгъэгу шIу зылъэгъухэрэр, ащ инепэрэ ыкIи инеущырэ мафэкIэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр къызгурыIохэрэр ары. Гуетыныгъэ фыряIэу я Хэгъэгу ахэр фэлажьэх, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэбзагъэ анаIэ тыра­гъэты, ягупсэхэм, гукIэгъум фэ­ныкъохэм адеIэх. Сэ сицыхьэ телъ Урысыем игражданин шъыпкъэ шъузэрэхъущтым, тэ, нахьыжъхэм, тызэрыгушхощт, шIуагъэ къэзытыщт Iофыбэ зэ­рэзэшIошъухыщтым», — къы­кIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, хэбзэ къулыкъухэм зэкIэ афэлъэкIыщтыр ашIэ ныбжьыкIэхэм амалэу яIэр нахьыбэ хъунымкIэ, нэбгырэ пэпчъ исэнаущыгъэ нахь къыгъэлъэгъонымкIэ, джащ фэдэу ыгукIэ зыфэщэгъэ сэнэхьатыр къыхихынымкIэ.

Джащ пае федеральнэ къулы­къухэм яIэпыIэгъу хэлъэу гъэсэныгъэмкIэ джырэ уахътэм ди­штэрэ инфраструктурэр рес­публикэм щагъэпсы, пэрыт шIы­кIэ-амалхэр агъэфедэх, научнэ-ушэтын IофшIэныр чаныгъэ хэлъэу лъагъэкIуатэ.

«Илъэс 14-м ехъулIэу еджэнымкIэ, спортымкIэ, творчест­вэмкIэ ыкIи волонтерствэмкIэ гъэхъагъэхэр зэрэшъуиIэхэр на­фэ къэхъугъ. ТекIоныгъэм иIэ­шIугъэ зэхэшъушIэн шъулъэ­кIыгъ. КIэ горэм ыуж шъуихьанымкIэ ыкIи ыпэкIэ шъулъыкIотэнымкIэ пэрыохъуныгъэхэм шъуащыщынэрэп. Гъэхъагъэм екIурэ гъогум шъутемыкI, джыри нахьыбэ зэрэзэшIошъухыщтым шъудэлажь. Республикэм тапэкIи хэхъоныгъэ ышIыным пае шIэныгъэ куу зиIэ Iофы­шIэхэр тищыкIагъэх. НахьыжъхэмкIэ кIэгъэкъон дэгъу шъухъун фае, шъуилъэныкъо гупсэ ыпэкIэ зэрэлъыкIотэщтым ренэу шъунаIэ тежъугъэт», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Ащ нэужым Адыгэ Республи­кэм и ЛIышъхьэ нэбгырэ пэпчъ паспортымрэ «Единэ Россием» ыцIэкIэ шIухьафтынымрэ — планшетымрэ аритыжьыгъэх.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу