IофшIэныр зэфахьысыжьыгъ

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу, партием и Апшъэрэ Совет хэтэу, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат партием ишъолъыр къутамэ ия ХХХIII-рэ кон­ференцие иIофшIэн хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасаныкъо Мурат, «Единэ Россием» ифракциеу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм щыIэм иде­путатхэр, партием и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ игъэцэкIэкIо комитет хэтхэр, партием ичIыпIэ къутэми 9-мэ ялIыкIохэр. Партием ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан конференциер зэрищагъ.

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ мы аужырэ илъэ­ситфым Iофэу ышIагъэм фэгъэ­хьыгъэ гущыIэу КъумпIыл Му­рат къышIыгъэм мыщ ще­дэ­Iугъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипсалъэ къыщыхигъэ­щыгъ пандемием гъэрекIо зызыщигъэлъэшыгъэ лъэхъаным партием хэтхэм Iофышхо зэра­шIагъэм фэшI зэрафэразэр.

«Пандемием пэуцужьыгъэнымкIэ хэт нахьи нахьыбэу «Единэ Росcием» Iофышхо ­ышIагъ. Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным зэрэ­хи­гъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, «кри­зисым къызэрэхэкIыжьыщтхэ шIыкIэ-амалыбэмэ кIэщакIо афэхъугъэр партиер ары, «Еди­нэ Россием» хэтхэм хэгъэгум ипарламент къыщыхахы­гъэхэм ащыщыбэхэр шъолъыр­хэм ащы­псэухэрэм IэпыIэгъу тедзэ ягъэ­гъотыгъэнымкIэ хэ­бзэ Iэшъхьэтетхэр зэрэзекIощтхэмкIэ лъапсэ хъугъэх». Парти­ем и Тхьаматэу Дмитрий Мед­ведевым «Единэ Россием» и Апшъэрэ советрэ и Генеральнэ Советрэ зэдыряIэгъэ зэхэсы­гъом псалъэу къыщишIыгъэм игъэкIотыгъэу ащ фэдэ амалхэм къащытегущыIагъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэ­хигъэунэфыкIыгъэмкIэ, партиеу «Единэ Россием» хэтхэу рес­публикэм исхэр апэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу шIушIэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъэх: цIыфхэм, медицинэ учреждениехэм IэпыIэгъу афэхъущтыгъэх, гъот макIэ зиIэхэм апае мылъку аугъоищтыгъ.

Ащ нэмыкIэу, партиеу «Единэ Россием» медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ Адыгэ станцием реанимобилыкIэ ритыгъ. Партийнэ Iофтхьабзэу «Спасибо врачам» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу инфекционнэ госпиталым автотранспорт ратыгъ.

Партиеу «Единэ Россием» хэтхэр волонтер IофшIэнхэм чанэу ахэлэжьагъэх. Респуб­ликэм щыпсэурэ нэбгырэ мин 74-м ехъумэ ыпкIэ хэмылъэу гъомылапхъэхэр зэрылъ Iалъмэкъхэр афагощыгъэх. Партием хэтыбэ яунэе мылъкукIэ мед­учреждениехэм IэпыIэгъу афэ­хъугъэх, искусственнэу жьы къызэращэрэ аппаратхэр, зызэ­раухъумэрэ пкъыгъохэр къащэфыгъэх, ятранспорткIэ врачхэр зэращэщтыгъэх, пенсионерхэм IэпыIэгъу арагъэгъотыгъ.

«ЦIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэ пэпчъ лъэшэу сызэрэфэразэр къэсэIо. Республикэм исхэм IэпыIэгъу зэрафэхъугъэ­хэм ишIуагъэкIэ гъэрекIо Адыге­им ыпашъхьэ итыгъэ Iофыгъошхохэм ащыщхэр зэшIотхынхэ, къэралыгъо программэхэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ къыдалъы­тэхэрэр дгъэцэкIэнхэ тлъэкIыгъ. ЗэхъокIыныгъабэмэ лъапсэ афэ­хъугъэр «Единэ Россием» игъо ылъэгъугъэхэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ шъхьафэу зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, партиер кIэщакIо зы­фэ­хъурэ зигъо Iофыгъохэр цIыф­хэм яшIоигъоныгъэхэм адештэх. Федеральнэ партийнэ проект 15-мэ ащыщэу анахьэу ащ къыхигъэщыгъэхэр «Къэлэ щыIакI», «ЧIыпIэ гупсэм икультур», «КIэлэцIыкIу спорт», «КIэ­лэцIыкIу IыгъыпIэхэр кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIохэрэр ары. Ахэм къадыхэлъытагъэу щагу­хэмрэ общественнэ чIыпIэхэмрэ бэу зэтырагъэпсыхьагъэх, культурэмкIэ къоджэ унэхэр ашIыгъэх ыкIи агъэцэкIэжьы­гъэх, район гупчэ пэпчъ цIыф­хэм япсауныгъэ зыщагъэпытэрэ физкультурэ комплексхэр аща­шIыгъэх, спортзалхэр агъэкIэ­жьыгъэх. КIэлэцIыкIу IыгъыпIа­кIэхэр зэрагъэпсыгъэхэм ишIуа­гъэкIэ илъэси 3-м къыщегъэ­жьагъэу илъэси 7-м нэс зы­ныбжь сабыйхэм чэзыу яIэжьэп, ясельнэ купыкIэхэм язэхэщэнкIэ Iофыгъохэм ахэплъэх. Респуб­ликэм щызэшIуахырэ IофшIэнышхом ар изы Iахь ныIэп.

«Хэгъэгум тыригъусэу ыпэкIэ тылъэкIуатэ, «Единэ Россиер» тиIэпыIэгъоу мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъхэр тэгъэцакIэх. Дмит­рий Медведевым зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, «илъэси 5-кIэ узэ­кIэIэбэжьмэ хэдзынхэм япэ­шIорыгъэшъ программэу партием ыштэгъагъэр политикэ къиныгъохэм, санкциехэм, пандемием ямылъытыгъэу ыгъэцэ­кIагъ». ЗэхъокIыныгъэхэм цIыф­хэм гу алъатэ, гъэхъэгъабэхэр ти­партие зэрэтигъэшIыгъэр къа­гурэIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. Адыгеим и ЛIы­шъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, цIыфхэм цыхьэу къафашIырэр къагъэшъыпкъэжьын фае. Хэдзын Iофтхьабзэхэм партиер зыщафежьэгъэ лъэхъаным ащ мэхьанэшхо иIэу щыт.

«Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным къызэрэ­хигъэщыгъэмкIэ, «лъэпкъхэм хэ­хъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ хэдзынэу щыIэщтхэм мэхьанэшхо яI». «Единэ Россием» сы­дигъуи республикэм пэрытныгъэ щиIыгъыгъ. ШIэхэу щыIэщт хэдзынхэми партием гъэхъэгъэ инхэр ащишIынхэ фае», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мы­гъэ Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ ядепутатхэм яхэдзынкIэ кандидатурэхэр къыхэхыгъэнхэм тегъэ­псыхьэгъэ мэкъэтынхэр зэхищэгъагъэх. ХэдзэкIо нэбгырэ мин 73-м ехъу пэшIорыгъэшъ мэкъэтыным хэлэжьагъ, кандидатхэм яспискэ зэхагъэуцуагъ. Урысыем и Президент Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ факIоу къышIыгъэ Джэ­псалъэм пшъэрылъэу къащыфишIыгъэхэм ягъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«Единэ Россием» амалыбэ егъэфедэ цIыфхэм гъусэныгъэ адыриIэнымкIэ, ащ кадрэ, интел­лектуальнэ амал бай иI. Хэгъэ­гум и Президентэу Владимир Путинми, партием и Тхьа­матэу Дмитрий Медведевми, «Единэ Россием» ипартийнэ активи, Генеральнэ советым исекрета­рэу Андрей Турчаки IэпыIэгъу къазэрафэхъухэрэр цIыфхэм зэхашIэ. ЗэкIэми ткIуачIэ зэдетхьылIэмэ ары ныIэп рес­пуб­ликэм хэхъоныгъэ едгъэшIын зытлъэкIыщтыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм  и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу