Урысыем изыкIыныгъэ фэIорышIэщт

Мэкъуогъум и 12-м чэщым сыхьатыр 12-м Урысые къэралыгъо телерадиокомпанием зыфэдэ къэмыхъугъэ ипроектэу Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэу «Широка страна моя родная!» зыфиIорэр мультимедийнэ онлайн-гъэлъэгъуапIэу «SMOTRIM.RU» зыцIэм къыщитыщт. Телерадиокомпаниеу «Адыгеир» ащ хэлэжьэщт.

Телемарафоным ипшъэрылъ шъхьаIэр — къэралыгъом щы­псэухэрэм Урысыер шIыкIакIэкIэ ягъэлъэгъугъэныр, чIыпIакIэхэр, чIыопсымрэ культурэмрэ ясаугъэтхэу амышIэщтыгъэхэр къафызэIухыгъэнхэр ары. Евра­зийскэ чIынэлъэшхом лIэшIэгъу мин пчъагъэрэ лIэужыбэмэ щытхъу хэлъэу щызэшIуахы-
гъэ­хэмкIэ, ятэхэм лIыгъэу ахэ­лъыр ящысэу къэралыгъом шIу­лъэгъоу, шъыпкъэныгъэу фыряIэмкIэ ушъэгъэ тарихъ щау­гъоигъ. Мэкъуогъум и 12-м, Урысыем и Мафэ тефэу, къэралыгъо телевидением джынэс щамыгъэхьазырыгъэ те­лемарафонышхоу щыкIощтым чIы­пIэ зэфэшъхьафхэр ята­рихъкIэ, географиемкIэ, ягу­шъхьэбаиныгъэкIэ, культурнэ кIэнэу яIэмкIэ, зекIо чIыпIэ хьалэмэтхэмкIэ зэрипхыщтых. Журналистхэм, операторхэм, зе­­щакIохэм, режиссерхэм шъо­лъыр зэфэшъхьафхэм ащыпсэу­хэрэм амал аратыщт къэралыгъом ицIыфхэм зыкIыныгъэу ахэлъыр зэхарагъэшIэнэу.

Урысые къэралыгъо теле­радиокомпанием икъутамэхэу шъолъырхэм ащылажьэхэрэм акIуачIэкIэ аугъоирэ къэбархэр нэужым Урысыем, ащ щы­псэурэ лъэпкъыбэм яхьылIэгъэ фильмхэм, очеркхэм, репортажхэм алъапсэ хъушъущтых.

Сыхьат 24-рэ кIощт марафоным федеральнэ округи 8-ри хэлэжьэщт ыкIи къэралыгъом ишъолъыр 80-м ехъу зэрипхыщт. Телевизионнэ зекIошхор ана­хьэу къызщыуцущтхэм ащыщых Калининград, Тулэ, Краснодар, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск ыкIи Владивосток. Урысые телемарафоным зэрипхыщтхэм ягупчэу щытыщтыр Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Самара». Телерадиокомпанием истудие исхэм ягъусэхэу къэралыгъом щыпсэухэрэр урыс первопроходцэхэм ягъогу те­хьащтых — тыгъэкъокIыпIэм щегъэжьагъэу тыгъэкъохьапIэм нэс, «къухьэм игъэзалъэ» шъо­лъырхэм ащылэжьэрэ яIофшIэгъухэм афагъэшъуашэзэ. Телерадиокомпаниеу «Адыгеим» иIо­фышIэхэми ар къаратыщт — тиреспубликэ щыпсэурэ лъэп­къыбэм, тишъолъыр итарихъ, ицIыфхэм, ичIыпIэ гъэшIэгъонхэм, щагъэлъэпIэрэ пкъыгъохэу, шхынхэу Адыгеир къызэрашIэжьхэрэм афэгъэхьыгъэу къаIотэщт.

Зыфэдэ къэмыхъугъэ «зекIоным» шIоигъоныгъэ зиIэ пстэури хэлэжьэшъущт. ЗанкIэу ащ узщеплъын плъэкIыщтхэр:

урысые мультимедийнэ онлайн-гъэлъэгъуапIэу «SMOTRIM.RU/STRANA», мобильнэ псэуалъэхэмкIэ (официальнэ при­ложениехэу Android ыкIи iOS),  Урысые телерадиокомпанием икъутамэхэм, иинтернет къэкIуапIэ­хэм зэкIэми.