СэнэхьатыкIэмкIэ рагъэджэщтых

Адыгэ къэралыгъо университетым студентхэм сэнэхьатэу аригъэгъо­тыхэрэм джыри зы къахэхъуагъ. Ар экономикэр щынэгъончъэным фэ­гъэхьыгъ, егъэджэкIэ-шIыкIэм «специалитет» ыцIэр.

АщкIэ университетым ригъэ­джэнхэу икIыгъэ илъэсым ибжы­хьэ къыщегъэжьагъэу фи­тыныгъэ иIэ хъугъэ.

Университетым бакалавриатри магистратурэри иIэх. Ахэм — апэрэм илъэси 4-рэ, ятIо­нэрэм илъэси 2-рэ уащеджэн фае. Специалитетым илъэси 5-рэ ущеджэнэу щыт.

Экономикэр щынэгъончъэнымкIэ ыкIи цIыфхэм ягъэIорышIэнкIэ кафедрэм ипащэу Хъуажъ Аминэт къызэриIуа­гъэмкIэ, специалитетыр къэ­зыухыгъэм магистратурэм дипломэу къытырэм фэд къыратыщтыр, ау зэреджэщтыр зы илъэскIэ нахь макI. Студентэу мы сэнэхьатыр къыхэзыхыхэрэм аужырэ курсхэм IофшIэныр рагъэжьэн алъэкIыщт, щыIэныгъэм къызэригъэлъагъорэмкIэ, мы сэнэхьатыр джащ фэдизэу IофшIапIэхэм ящыкIагъ. ГущыIэм пае, «Экономикэр щынэгъончъэныр» зыфиIорэр зисэнэхьатхэм Iоф ащашIэн алъэкIыщт хьакъулахь къулы­къум, пенсиехэмкIэ фондым, банкхэм ыкIи корпорациехэм. Ащ нэмыкIэу ахэм еджэныр аспирантурэм щылъагъэкIотэнэу, апшъэрэ еджапIэм щырагъэджэнхэу е къэралыгъо къулыкъум хэхьанхэу амал яIэщт.

Студентыр дэгъоу еджэу, шIэныгъэ куухэр зэригъэгъоты­хэмэ, экономикэм пылъ субъектхэм яэкономикэ ищынэгъончъагъэ къызэриухъумэщт амал­хэр IэкIэлъхэ хъущт, предприятием е организацием яфинансовэ-хъызмэт IофшIэн зэщы­къуагъэмэ, экспертэу а Iофым уасэ фишIын ылъэкIыщт.

Экономикэм бзэджэшIагъэ щызэрахьагъэмэ е нэмыкIэу хабзэр щаукъуагъэмэ къызэ­рэхэбгъэщыщт шIыкIэхэр IэкIэлъынхэ фае.

Мыр къэзыухырэм юриспруденцием, финансхэм, хьакъулахьхэм яугъоин, криминалистикэм ыкIи бухгалтерскэ уче­тым хэшIыкI афыриIэщт.

Студентхэр ыпкIэ хэлъэу ра­гъэджэщтых, еджапкIэр илъэсым сомэ мин 97-рэ мэхъу. ЕджапIэхэм ыкIи колледжхэм къачIэкIырэ ныбжьыкIэхэм университетыр къяжэ.

Сихъу Гощнагъу.