МэфэкI шIухьафтын

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ зэнэкъокъоу «Москва ихъур­джэ­нитф» зыфиIорэр мэкъуогъум и 9-м къыщегъэжьагъэу Москва щэкIо.

1920-рэ илъэсым апэрэ зэнэкъокъур Москва щызэхащэгъагъ. Григорий Козловым апэрэ зэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащыдихыгъ. Хэгъэгу зэошхом ар лIыхъужъэу щыфэхыгъ.

Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджапIэ зыщызыгъэсэрэ Александр Евтушенкэр зэнэкъокъум хэлажьэ. Мэкъуогъум и 9-м Москва щыкIогъэ зэIукIэгъум текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Адыгеим испортсмен Белоруссием щыщэу Евгений Королек зы нэгъэупIэпIэгъукIэ ыпэ ишъыгъ.

А. Евтушенкэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт, Урысыем спортымкIэ дунэе класс зиIэ имастер. Европэм изэнэкъокъоу 2020-рэ илъэсым трекым щыкIуагъэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Урысыем трекым, мыжъо гъогум ащыкIогъэ зэIукIэгъухэм дышъэр къащи­хьыгъ.

Александр Евтушенкэм Москва къыщыдихыгъэ текIоныгъэр Урысыем и Мафэ фегъэхьы.

Москва щызэхащэгъэ зэнэкъокъур мэкъуогъум и 13-м аухыщт.