Урысыем и Мафэ зэрэхагъэунэфыкIыщтыр

Къэралыгъо мэфэкI шъхьаIэр — Урысыем и Мафэ мэкъуогъум и 12-м Мыекъуапэ щыхагъэунэфыкIыщт. Зэпахырэ узым зимыушъом­бгъунымкIэ шапхъэхэр къыдалъытэхэзэ, Iофтхьабзэхэм ащыщхэр пэ­Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэхащэщтых.

ГущыIэм пае, культурэмкIэ къэлэ Унэу «Гигантым» мэкъу­огъум и 11-м сыхьатыр 12-м мэфэкI концертэу «Нет на све­те земли благодатней моей!» зыфиIорэр, культурэмкIэ Унэу станицэу Ханскэм дэтым Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ концертыр пчыхьэм сыхьатыр 6-м щырагъэжьэщт. Мыекъуапэ ихьакIэхэр муниципальнэ творческэ коллективхэм якъэгъэ­лъэгъонхэу къэлэ паркым щыкIощтхэм яплъынхэ алъэкIыщт.

Дунэе фестиваль-зэнэкъо-къоу «Жъогъо лъэмыдж» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щызэхащэщт. КъашъохэмкIэ зэнэ­къокъу концерт залэу «Налмэсым» щыкIощт.

Мыекъуапэ имикрорайонхэми мэфэкI Iофтхьабзэхэр ащызэхащэщтых. Урысые Iофтхьабзэу «Поем всем двором» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм апае самодеятельнэ творческэ коллективхэм зыкъагъэлъэгъощт.

ГъэсэныгъэмкIэ къэлэ комитетым пIуныгъэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэ политикэмкIэ иотдел Iофтхьабзэу «Ленточка триколор» зыфиIорэр зэхищэщт. Мэкъуогъум и 11 — 12-м волонтерхэм Урысые быракъым фэдашъо зиIэ лентэхэр Мые­къуапэ иобщественнэ чIыпIэхэм: Лениным ипчэгу, лъэпкъхэм язэкъошныгъэ ипчэгу, Те­кIоныгъэм ибульварэу Черемушкэм щыIэм, ТекIоныгъэм иаллееу микрорайонэу Восходым щыIэм, сатыу гупчэшхохэм адэжь щафагощыщтых.

ЯтIонэрэ къэлэ кушъхьэфэчъэ биатлоныр мэкъуогъум и 12-м Мыекъуапэ щыкIощт. Мыекъуапэ спортымкIэ икомитетрэ Уры­сые народнэ фронтым ишъо-лъыр къутамэрэ ар зэхащэщт. Ны-тыхэри, кIэлэцIыкIухэри ащ хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Ащ хэлажьэмэ зышIоигъохэр сыхьатыр 8-м къэлэ паркым (шахмат клубым дэжь) къыщызэрэугъоищтых, сыхьатыр 9-м зэнэкъо­къур рагъэжьэщт. Электрон поч­тэу sportkom_maikop@mail.ru зыфиIорэмкIэ мэлылъфэгъум и 11-м пчыхьэм сыхьатыр 6-м нэс заявкэхэр аштэщтых.

Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ культурэ Iофтхьабзэхэм ащыщхэр пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэуи зэхащэщтых. МэфэкI кон­цертхэр, Iофтхьабзэхэр культурэмкIэ учреждениехэм апа­шъхьэ къащатыщтых.

Урысыем и Гимн къызэрэзэдаIощтыр мэфэкIым ихъугъэ-­шIэгъэ шъхьаIэу хъущт. Мые­къуапэ культурэмкIэ икъэлэ гъэ­IорышIапIэрэ иадминистрациерэ янэкIубгъохэм онлайн шIыкIэм тетэу Урысыем и Гимн къащатыщт. Къалэм ипащэхэмрэ творческэ коллективхэм ахэ­лажьэхэрэмрэ Урысыем и Гимн къызэдаIощт.

Мы мафэм Мыекъуапэ дэсхэр урысые Iофтхьабзэу «Страна Победителей» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ онлайн-флешмобхэм ахэлэжьэнхэ алъэкIыщт. КIэлэцIыкIу сурэтхэм якъэгъэлъэгъонэу «Моя Россия» зыфиIорэм хэлэжьэнхэм пае хэгъэгум ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм е Мыекъуапэ ялъэгъупхъэ чIы­пIэхэм ясурэтхэр, джащ фэдэу урысые быракъым фэгъэхьыгъэ къэбар къырагъэхьынхэ алъэ­кIыщт.

Патриотическэ орэдымкIэ къэ­лэ фестивалэу «Это наша с тобой биография» зыфиIоу къэ­лэ паркым щыкIощтымкIэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр аухыщтых.