Урысыем имэфэкI зеIэты

Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ сурэт къэ­гъэ­лъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ, рес­пуб­ликэм исурэт къэгъэлъэ­гъуапIэ зэхащэгъэ зэхахьэм ис­кусствэм, гъэсэныгъэм, пIуныгъэм яIофы­шIэхэр, еджакIохэр хэлэжьа­гъэх.

Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовам зэхахьэр къызэIуи-хыгъ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ хэгъэгум имэфэкI зызэриушъомбгъурэр, къэралыгъо гъэпсыкIэу иIэр зэрэпытэрэр, Адыгеим исурэтышIхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэхахьэм щыхигъэунэфыкIыгъ.

Ясэнэхьат Iоф рызышIэрэ сурэтышI 36-мэ яIофшIэгъэ 80 фэдиз мэфэкIым ехъулIэу къагъэлъагъо. Живописым, графикэм, бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэм афэгъэхьыгъэхэм уагъэгъуазэ. Илъэс зэфэшъхьаф­хэм ашIыгъэхэ сурэтхэр къэгъэ­лъэгъуапIэм ифонд, сурэтышIхэм яунаехэм къахахыгъэх.

Адыгэ Республикэм инароднэ сурэтышIэу, республикэм и Къэралыгъо шIухьафтын къы­зыфагъэшъошэгъэ Гъогунэкъо Мухьарбый иIофшIагъэ жъы мыхъухэрэм ащыщ. Адыгэ пшъа­шъэм пщынэр егъэбзэрабзэ, лъэпкъ шъуашэу щыгъым къегъэдахэ. Пшъэшъэ къэшъуа­кIори кIэракI, дахэу мэуджы. Жъыум фэгъэзэгъэ пшъашъэри зэкIу­жьэу щыс.

ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу Бырсыр Абдулахь щыIэныгъэм еплъыкIэу къыфигъотыгъэм уре­гъэгупшысэ. Архитекторым ичъыг псэолъэшI Iофыгъохэр зэрэзэхэщагъэхэм регъапшэ, амалэу щыIэр къызэрэбгъотыщтым уфещэ.

Къуанэ Аслъан исурэтэу лэ­жьыгъэм имэфэкI ехьылIагъэм лIыжъымрэ кIэлэцIыкIумрэ зэрэ­зэдэгущыIэхэрэм, мэ­фэкI мафэм зэрэуджыхэрэм, фэ­шъхьаф­хэм уахещэ. Сыда тэтэжъ кIэлэ­цIыкIум къыфиIуа­тэрэр? Джэуа­пыр къэбгъоты пшIоигъоу сурэтым уеплъы.

Ф. ПэтIыуащэм, Э. Овчарен­кэм, Г. Назаренкэм, Н. Лэупа­кIэм, фэшъхьафхэм ясурэтхэр щыIэныгъэм ехьылIагъэх. Къу­шъхьэхэм ядэхагъэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изэхъокIыныгъэхэм, нэмыкIхэм сурэтхэр афэгъэхьыгъэх.

Урысыем икъэралыгъо гъэ­псыкIэ заводхэм, мэкъу-мэщым, культурэм, спортым, нэмыкIхэм ащызыгъэпытэхэу непэрэ мафэм илIыхъужъхэм афэгъэхьыгъэ сурэтхэри къэ­гъэлъэгъоным нахь игъэкIотыгъэу щытлъэгъухэ тшIоигъу.

СурэтышI цIэрыIоу Гъогу­нэкъо Мухьарбый къытиIуагъ лъэхъаным диштэрэ сурэтхэм Iоф зэрадишIэрэр. Сурэтым уеплъызэ удэгущыIэмэ укъызэхихы, къыбдэгущыIэжьы пшIоигъу. ЩыIэныгъэм къыхэхыгъэ сурэтхэм нахь узыIэпащэ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм ехьылIэгъэ къэ­гъэ­лъэгъонхэри республикэм щыкIощтых, тисурэтышIхэм ятворчествэ ихэхъоныгъэхэр ащытлъэгъущтых.

Мэкъуогъум и 16-м къэгъэлъэгъоныр зэфашIыжьыщт.