Тибыракъ щагъэбыбэтэщт

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу 2021-рэ илъэ­сым, Iоныгъом и 23 — 27-м Мыекъуапэ щы­кIощт.

Адыгэ Республикэр зэнэкъо­къум изэхэщэн зэрэфэхьазырым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм тахэ­лэжьагъ. Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгеим дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Хэгъэгум дзюдомкIэ изэнэ­къокъу Мыекъуапэ щызэхащэнэу унашъо ашIыным ыпэкIэ пэшIорыгъэшъ зэхахьэхэр тиIагъэх, — къеIуатэ Бастэ Сэлымэ. — 2019-рэ илъэсым Урысыем и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ Мые­къуапэ зэнэкъокъур дэгъоу зэрэ­щыкIуагъэр, республикэм испорт псэуалъэхэр, хьакIэщхэр зэте­гъэпсыхьагъэхэу зэрэщытхэр, нэмыкIхэри къыдалъытагъэх.

— Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие илIыкIоу Дмит­рий Смирновым, ащ игъусэхэм Мыекъуапэ къыщытаIуагъ Адыгеим ибэнэпIэ-еджапIэхэм ащагъэсагъэхэм ягъэхъа­гъэхэм зэращыгъуазэхэр.

— Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим, Европэм дышъэр, нэмыкI медальхэр къащызыхьыгъэхэр тибэнакIохэм къахэкIыгъэх. Кобл Якъубэ лъапсэ зыфишIыгъэ бэнэпIэ еджапIэм ишэн-хабзэхэр, пIуныгъэ амалхэу щагъэфедэхэрэр, Урысыем имызакъоу, дунаими щашIэх.

— Кобл Якъубэ ыцIэ зы­хьырэ спорт Унэшхом Урысыем изэнэкъокъу щы­кIощт.

— Алырэгъуи 4-мэ бэнакIохэр ащызэнэкъокъунхэ алъэкIыщт. Унэшхом игъэпсын зыфежьэхэм, Кобл Якъубэ хэушъхьафыкIыгъэу къыIощтыгъ алырэгъуи 4-р а зы уахътэм агъэфедэн алъэкIынэу зэнэкъокъур зэхащэнэу. Спортыр зыгу рихьыхэрэр бэнэгъухэм яплъынхэ алъэкIыщт.

— Унэшхом тIысыпIэ 1500-рэ иI, зэтегъэпсы­хьагъ.

— ИтеплъэкIэ дахэ, ау хэгъэ­гум изэнэкъокъу щызэхэпщэным фэшI техникэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм язытет къыдэлъы­тэгъэнхэ фае. Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие къи­кIыгъэхэр ти­гъусэхэу ащ тытегущыIагъ.

— Адыгэ къэралыгъо университетым физкульту­рэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр зэIукIэм къыщытиIуагъ культурэм, ис­кусствэм, спортым афэгъэхьыгъэ Iофыгъо­хэм зэрапылъхэр.

— Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородиныр тизэIукIэгъу хэлэжьагъ. Зэхэщэн Iофыгъохэр зэрэлъагъэ­кIотэщтхэм джыри тытегущыIэщт.

— Адыгеим ибэнакIохэр Урысыем изэнэкъокъу зэ­рэхэлэжьэщтхэм къытегущыIэба.

— Адыгеим ибэнэкIо 14-мэ зэнэкъокъум хэлэжьэнхэу фи­тыныгъэ къыдахыгъ. А пчъагъэм хэдгъэхъощт.

— БэнакIохэм ятренер­хэр гъэзетеджэхэм ашIогъэшIэгъоных.

— Беданыкъо зэшхэу Рэмэзанрэ Байзэтрэ, Хьакурынэ Дамир, Нэпсэу Бислъан, Мерэм Саидэ, Сергей Шутовым, Адзынэ Алый, нэмыкIхэм агъасэхэрэр зэнэкъокъум щытлъэгъущтых.

— Зэхэщэн Iофхэр зэрэ­кIо­хэрэм шъуегъэраза?

— Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм лъэшэу тафэраз. Ти­бэнакIохэм, тренерхэм зэнэкъо­къухэм адыгэ быракъыр лъагэу ащаIэтыныр, агъэбыбэтэныр шэ­нышIу афэхъугъ. Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мыекъуапэ дэгъоу щыкIощтэу сэлъытэ. Лъэпкъ­хэр зэнэкъокъум зэфи­щэщтых.

— Шъуигухэлъхэр къы­жъудэхъунхэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

Сурэтым итыр: Бастэ Сэлым.