Нэбгырэ мин 33-рэ фэдиз хэлэжьагъ

ЧIыпIэхэу зэтырагъэпсыхьащтхэм якъыхэхынкIэ мэкъэтыным икIэух­хэр Адыгеим щызэфахьысыжьыгъэх: нэбгырэ мин 33-м ехъу мэкъэ­тыным хэлэжьагъ. Къалэу Мыекъуапэ, Яблоновскэ ыкIи Инэм къэ­лэ псэупIэ­хэм къахиубытэрэ чIыпIэхэр арых мэкъэтынымкIэ къыдалъытагъэхэр.

Къалэу Мыекъуапэ дэсхэр чанэу ащ хэлэжьагъэх. Респуб­­ликэм икъэлэ шъхьаIэ щы­псэурэ нэбгырэ мин 23-м ехъумэ псэуа­лъэхэу зэтырагъэпсы­­хьащт­хэм амакъэ афатыгъ. Уры­сые мэкъэтыным Мые­къуа­пэкIэ про­екти 6 хэфагъ. Пстэуми анахьыбэу амакъэ зыфатыгъэр урамэу Чкаловым ыцIэкIэ щытым тет скверыр ары.

ПсэупIэу Яблоновскэм щыщ нэбгырэ мини 6 фэдиз мэкъэтыным хэлэжьагъ. ЧIыпIи 5-мэ ядизайн-проектхэм ахэплъэнхэу ахэм къырахьылIагъ. Мэ­къэтыным икIэуххэм нафэ къы­зэрашIыгъэмкIэ, мы къыкIэ­лъыкIорэ чIыпIэхэр арых анахь мэкъабэ зыфатыгъэхэр: урамэу Гагариным ыцIэкIэ щытыр (ура­мэу Чапаевым ыцIэкIэ щытым къыщегъэжьагъэу урамэу Ко­чубеим нэс), урамэу Школьнэм, 2/3-м хэхьэрэ общественнэ чIы­пIэр, урамэу Титовым ыцIэкIэ щытым, 68/1-м испортивнэ площадк.

Инэм щыпсэухэрэм гупчэу «Адыгэ Республикэм ия 15-рэ илъэс» зыфиIорэм иобщест­веннэ чIыпIэ епхыгъэу дизайн­проекти 2 къахалъхьагъ. Къэ­кIо­рэгъым зызэтырагъэпсы­хьа­жьырэ нэужым чIыпIэр зы­фэдэ хъущтыр цIыф жъугъэхэм къыхахыгъ. Инэм щыщ нэбгырэ мини 3, 4-рэ фэдиз мэкъэтыным хэлэжьагъ.

— Адыгеим щыкIогъэ мэкъэ­тыным икIэуххэм нафэ къашIыгъ цIыфхэр проектым зэригъэгумэкIыгъэхэр. Чанэу а Iоф­тхьабзэм ахэр хэлэжьагъэх, амакъэ зыфатыхэрэ псэуалъэ­хэм дэгъоу защагъэ­гъозагъ. Илъэсэу къихьащтым а чIыпIэхэм теплъакIэ яIэ ­хъущт ыкIи джырэ уахътэм диштэрэ, зэ­тегъэпсыхьэгъэ чIыпIэ дахэхэм къахэхъощт, — щы­хагъэунэ­фыкIыгъ республикэм псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ.