НыбжьыкIэхэр чанэу хэлажьэх

Дунэе кIэлэцIыкIу проектэу «Экология — дело каждого» зыфиIорэм Урысыем ыкIи нэмыкI хэгъэгухэм ащыпсэухэрэр хэлажьэх.

— Мэлылъфэгъум и 15-м къыще­гъэжьагъэу проектыр дгъэцэкIэнэу ед­гъэжьагъ. Мазэрэ ныкъорэ нахь темышIагъэми, творческэ IофшIэн 550-рэ къытIэкIагъэхьагъ. Урысыем ишъолъыр 56-рэ, джащ фэдэу Италием, Бельгием, Эстонием, Беларусым, Уз­бекистан, Казахстан яныбжьыкIэхэр хэлажьэх. Зэнэкъокъур зэлъашIагъ, ар гъэхъэгъэ инкIэ тэлъытэ. НыбжьыкIэ чанхэр зэрэтиIэхэр, тидунай къэбзэным зэрэпылъхэр ащ къегъэлъагъо. ГущыIэм пае, «Юный эко-блогер» зы­фиIорэ IофшIэнэу Томскэ шъолъырым ит псэу­пIэу Карагсок щыщ ныбжьыкIэм иIоф­шIагъи гъэшIэгъоны. Торф зыхэлъ Ва­сюганскэ орыжъым шIуагъэ е зэрар къехьымэ илэгъухэм агурегъаIо. Ащ фэдэ упчIэхэр ныбжьыкIэхэм къызэраIэтырэм тимыгъэгушхон тлъэкIырэп. Экологием ылъэныкъокIэ пшъэдэ­кIы­жьэу яIэр ашIэ, — еIо Росприроднадзорым ипащэу Светлана Радио­новам.

Экологием икъэухъумэн нэбгырэ пэпчъ ипшъэрылъ шъхьаI. НыбжьыкIэхэм ар агурыгъэIогъэныр, чIыопсыр къэухъумэгъэныр, ащ фэщагъэхэ волонтерхэр нахьыбэ шIыгъэнхэр ыкIи сэнаущыгъэ зыхэлъхэ ныбжьыкIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэр. Тидунай нахь къабзэ шIыгъэн фае. Мы лъэныкъомкIэ ныбжьыкIэхэр нахьыжъхэмкIэ щысэтехыпIэхэу бэрэ къыхэкIы. IофшIэнхэм ар къау­шыхьаты.

— Сабыим ицIыкIугъом къыщегъэ­жьагъэу чIыопсыр къэуухъумэн зэрэфаер къыгурыIон фае. Экологием тыфэсакъымэ, къызэтенэщт. КIэлэцIыкIухэм яакъыл зынэсырэр тэгъэшIагъо, цIыфым зэкIэ зэрелъытыгъэр къагурэIо. Ролик зэфэшъхьафхэмкIэ, сурэтхэмкIэ, усэхэмкIэ ар къагъэлъэгъуагъ, нэпсыр къэзыгъакIохэрэри ахэтых, — еIо Светлана Радионовам.

Проектэу «Экология — дело каждого» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ныбжьыкIэхэм ятворческэ IофшIэнхэр социальнэ сетьхэм арагъахьэх. ЧIыопсыр къызэрэуухъумэн фаер къы­раIотыкIы. Ахэр лъэныкъо зэфэ­шъхьафхэмкIэ гощыгъэх. Проектым хэлажьэхэ зышIоигъохэм 2021-рэ илъэ­сым ичъэпыогъу мазэ нэс заявкэ атын фае. ТекIоныгъэ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыдэзыхыгъэхэр шэкIогъу мазэм Москва щагъэ­шIощтых.

ДЕЛЭКЪО Анет.