МэфэкIым фигъэхьыгъ

Адыгеим щыпсэурэ Сергей Жигаревыр кушъхьэфачъэкIэ Мыекъуапэ икIи, Москва кIуагъэ. Мэфи 6-кIэ километрэ 1350-рэ ащ ычъыгъ, Урысыем и Мафэ мы Iофтхьабзэр фигъэхьыгъ.

Мэкъуогъум и 1-м Сергей гъогу техьагъ ыкIи мэкъуогъум и 7-м ар ыгъэнафэщтыгъэ чIыпIэм — Москва и Краснэ площадь — нэсыгъ. Мафэ къэс гурытымкIэ къычъыщтыгъэр километрэ 230-рэ. Ипсауныгъэ изытет къыфидэщтыгъ зыщынэфы­нэ уахътэм чъэнэу, чъые­ным фыхэхыгъагъэр сы­хьатитф. Палаткэм чэщыр щырихыщтыгъэ, ащ пае чIыпIэ анахь дахэхэр къы­хихыщтыгъэх.

Игъогууанэ Адыгеим, Краснодар краим, Ростов, Тульскэ, Воронежскэ хэ­кухэм апхырыкIыгъ. Тыдэ­кIи фабэу къыщыпэгъо­кIыгъэх, Адыгеир ашIогъэ­шIэгъоныгъ. УпчIабэ къыратыщтыгъ мы гукъэкIым къызэрэфэкIуагъэм ыкIи ар зэрэзэшIуихышъурэм афэгъэхьыгъэу.

«Мы Iофтхьабзэм мэзэ заулэрэ зыфэзгъэхьазырыгъ, гъогууанэр къыхэс­хыгъ, щынэгъончъэным ишапхъэхэр згъэцэкIэнхэм пае ищыкIэгъэ пстэури къыдэслъытагъ, ухьазырынхэр сшIыгъэх. Спортым сэ сызыпылъыр бэшIагъэ, кушъхьэфачъэкIэ къушъхьалъэхэм къащысэчъыхьэ, лъэсэу къэсэкIу­хьэ. Ау кушъхьэфэчъэ ма­рафоным апэрэу сы­тегушIухьагъ. Зысыуплъэ­кIун, скIуачIэ къыхьырэм сеплъын сыгу хэлъыгъ. Тикъэралыгъошхо ичIыпIэ зэфэшъхьафхэр слъэгъун шIоигъоныгъэ зэрэсиIа­гъэми сытригъэгушIухьагъ, зыкIыныгъэ пхэлъыным, псауныгъэм ипсыхьан ямэхьани къэралыгъом щыпсэухэрэм анэзгъэсы сшIоигъуагъ», — къыIо-тагъ Сергей Жигаревым.

Сурэтыр Сергей Жи­гаревым къытIэкIигъэ-хьагъ.