Лъэхъаным диштэу агъэпсыщт

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным социаль­нэ IофышIэм и Мафэ мы лъэныкъом Iоф щызышIэхэрэм видеозэ­пхы­ны­гъэ шIыкIэкIэ заIуигъэкIагъ. Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим иволонтер ныбжьыкIэхэри.

Анахьэу пандемием илъэхъан социальнэ IофышIэхэм зыгъэ­псэфыгъо мафэ къафыхэмыфэу лэжьагъэх. Ащ фэдэ уахътэм IэпыIэгъу ямыIэу зы мафи ащ щыкIэрэ цIыфхэр къэбгъанэхэ хъущтыгъэп. Шхынхэр, уц Iэзэгъухэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр, сы­мэджэ хьылъэхэм алъыплъэгъэ­ныр — мы зэпстэури волонтерхэмрэ социальнэ Iофы­шIэ­хэмрэ зэшIуахын фэягъэ.

«Сицыхьэ телъ пандемием илъэхъан зэшIошъухыгъэм рэзэ­ныгъэшхо къызэрэздихьыгъэм, Урысыем ицIыф пэпчъ шъуиIоф гуфэбагъэу хэлъыр зэрэзэхишIагъэм. Ащ фэдэу зекIохэрэм кIочIэшхорэ гу зэ­Iухыгъэрэ яI», — къыIуагъ Вла­димир Путиным.

Къыхэгъэщыгъэн фае, лIыгъэ­шхо зэрахьагъэу ахэм алъы­тэ­рэп. Мы сэнэхьатыр къы­хэзы­хыхэрэр ащ къыкIэкIощтым паеп зыфэлажьэхэрэр, нэмыкIхэм агу зэрафэузырэр ары. КIэлэцIыкIу­хэми, ныбжь хэкIотагъэ зиIэхэми ахэр адэIэпыIэх.

Ресурснэ гупчэу «Волонтеры Адыгеи» зыфиIорэм анахь чанэу зыкъыщызгъэлъагъохэрэм Президентым къыфаIотагъ социальнэ IофышIэхэм ягъусэхэу Iофэу зэшIуахыгъэр, Дунэе Премиеу #МыВместе зыфиIорэм зэрэхэлажьэхэрэми игугъу къашIыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын мэлылъфэгъу мазэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Мы вместе» зыфиIорэ Урысые Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм зэра­Iу­кIэгъагъэр.

Шъолъырым ипащэ къыхигъэ­щыгъ волонтер IофшIэныр непэ­рэ мафэхэм IэпыIэгъушхо зэрэ­хъурэр: мэхьанэшхо зиIэ социальнэ Iофыгъохэм язэшIо­хынкIэ цIыфхэр зэкъоуцох, тхьа­мыкIагъом пэшIуекIох, Iоф­тхьэ­бзэшхо­хэм язэхэщэн къагъэ­псынкIэ.

«Президентэу Владимир Пу­ти­ным къызэриIуагъэмкIэ, «пан­­де­мием ебэныгъэнымкIэ гуфа­кIо­хэр анахь кIочIэ шъхьа­Iэхэу щы­Iэхэм ащыщых». Ти­волонтер­хэр «зонэ плъыжьым» итхэм, колл-гупчэхэм ащыла­жьэхэрэм яIэпыIэгъугъэх, нэжъ­Iужъхэм адеIагъэх, шхынхэр, уц Iэзэгъу­хэр афащэщтыгъэх, сымаджэхэм врачхэр араща­лIэщтыгъэх. Адыге­им игуфэкIо миным ехъу урысые Iофтхьабзэу «Мы вместе» зыфиIорэм хэлэжьагъ. Ныб­жьыкIэхэм язакъоп, ныбжь зиIэхэри ахэм ахэтыгъэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

«Коронавирусым ебэныгъэ­нымкIэ Iофэу зэшIотхыгъэм къыгъэлъэгъуагъ тызэрэзэгъу­сэр, къиныгъохэм тапэшIуекIоныр зэрэтиамалыр. Мыщ фэдэ зэнкIэ зэдэгущыIэгъур дгъэфе­дэзэ ыкIи тапэкIэ тызэдэла­жьэ­зэ лъэхъаным диштэу, зи­щы­кIагъэ пэпчъ нэсэу соци­альнэ IэпыIэгъур зэхэтщэныр типшъэ-
рылъ», — къыкIигъэтхъыгъ игущыIэ къэралыгъом и Президент.