«Зэкъошныгъэр» Пятигорскэ кIощт

Дунэе кIэлэцIыкIу  футболым ифестивалэу «Локобол-2021-РЖД-м» ишъолъыр кIэух зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх.

Адыгэ Республикэм истадио­нэу «Юностым» 2009 — 2010-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэ кIалэхэр футбол цIыкIу щешIагъэх. Командэ 30-м нахьыбэ апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъ. Медальхэм якъыдэхын афэгъэхьыгъэ ешIэгъухэр уяплъынкIэ гъэшIэ­гъоныгъэх, ау зыхьыщтхэр къэшIэгъошIоу щытыгъэх.

Ящэнэрэ чIыпIэм икъыдэхын Кощхьаблэрэ Джаджэрэ щызэнэкъокъугъэх. Кощхьаблэхэм 6:1-у текIоныгъэр къыдахыгъ. Мыекъопэ кIэлэцIыкIу командэу «Зэкъошныгъэр» 6:0-у Адыгэ­къалэ иешIакIохэм атекIуагъ, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

Командэхэм яешIэкIо анахь дэгъухэр, тренер анахь дэгъур зэхэщакIохэм къыхахыгъэх. Мые­къопэ «Зэкъошныгъэм» иешIэкIо анахь дэгъоу Матвей Беленть­евым ыцIэ къыраIуагъ. Кощхьаблэхэм Роман Чушкор, Адыгэкъа­лэ иешIакIохэм ЛIыхъукIэ Артур, Джаджэ щыщхэм ЦIыкIу Да­мир къахагъэщыгъэх.

«Зэкъошныгъэм» итренерэу Вячеслав Охрименкэр тренер анахь дэгъоу къыхахыгъ.

— Зэнэкъокъур дэгъоу кIуагъэ, зэхэщакIохэм, ешIакIохэм тафэраз, — къытиIуагъ Вячеслав Ох­рименкэм.

Адыгэ Республикэм футбо­лымкIэ икIэлэцIыкIу спорт еджапIэ ипащэ игуадзэу Пэнэшъу Мыхьамодэ ешIэкIо ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ ащ фэдэ зэнэкъокъухэр лъэшэу ящыкIагъэхэу къытиIуагъ.

Кощхьаблэ, Адыгэкъалэ яешIа­кIохэм зэнэкъокъур ашIогъэшIэгъоныгъ. Къоджэ спортым зы­къегъэIэтыгъэным хэлажьэхэрэ тренерхэм зэралъытэрэмкIэ, «Локобол-2021-РЖД-м» лъэпсэшIу ышIыгъ. КIэлэеджакIохэр зэнэкъокъум нэIуасэ щызэфэ­хъугъэх, яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъэхъощтым тегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм футболымкIэ и Федерацие ипащэу Николай Походенкэр хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэ командэхэм, ешIэкIо ыкIи тренер анахь дэгъухэм афэгушIуагъ, кубокхэр, щытхъу тхылъхэр аритыжьыгъ.

Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ «Зэкъошныгъэр» Къыблэм икIэух зэнэкъо­къоу Пятигорскэ щыкIощтым хэ­лэ­жьэщт.

Сурэтым итхэр: апэрэ чIы­пIэр къыдэзыхыгъэ «Зэкъошныгъэм» хэтхэр.