Вакцинэ зыхарагъэлъхьаныр къафагъэпсынкIагъ

Коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэм ихэлъхьан епхыгъэ Iофтхьабзэр Урысыем ишъолъыр пстэуми ащэкIо.

ПсэупIэ чыжьэхэм адэсхэм коронавирусым пэшIуекIорэ вакцинэ зыхарагъалъхьэ ашIоигъомэ, медицинэм иучреж­дениехэм хэушъхьафы­кIыгъэу ащэщтых. Мыщ фэдэ фэIо-фашIэ нэбгырэ 800-мэ агъэфедагъ. Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ныгъэмкIэ и Минис­терствэ ар къыщаIуагъ.

— Район сымэджэщым кIон­хэшъ, вакцинэр къызхара­гъэлъхьаным фэшI автобусым ежэнхэ, билет ащэфын е такси лъыхъунхэ ищыкIагъэп. ЦIыфхэр зэращэнхэм фэшI автомобилыкIэхэр агъэфедэх. Лъэпкъ проектэу «Демо­гра­фием» къыдыхэлъытагъэу ахэр республикэм къыIэкIэ­хьагъэх, — къыщаIуагъ ми­нистерствэм.

ШIоигъоныгъэ зиIэхэм ацIэ­хэр сымэджэщым щатхых. Нэужым ахэр социальнэ Iофы­шIэхэм аIэкIагъахьэх. Купхэр аугъоих ыкIи вакцинэ къахалъхьанэу сымэджэщым ащэх.

Зыныбжь илъэс 18-м ехъугъэу шIоигъоныгъэ зиIэ пэпчъ мыщ фэдэ фэIо-фашIэ къызфигъэфедэн ылъэкIыщт. Ащ фэшI социальнэ фэIо-фашIэхэр зыщафагъэцэкIэрэ гупчэм е зыщыпсэурэм пэблэгъэ ме­дицинэ учреждением телефонкIэ теонхэ фае.

— Вакцинэ зызэрэхэтлъ­хьащт шIыкIэр социальнэ Iофы­шIэхэм къытаIуагъ. Тигъу­нэгъу­хэм зэзэгъыныгъэ адэтшIыгъ. ЗыщытIогъэ мафэм «Газель» къытлъыкIуагъ ыкIи сымэджэщым тищагъ. Ащ фэдэ шIыкIэр тэркIэ Iэрыфэгъу, сыда пIомэ автомобиль тшъхьэ­кIэ тиIэп, тэр-тэрэу медицинэ учреждением тынэсыныр къин хъущтыгъэ, — къыIуагъ Дукмасовскэ къоджэпсэупIэм щыщым.

Къыхэтэгъэщы, Адыгеим вакцинэ ащыхалъхьэу чIыпIэ 31-рэ агъэкощырэ мобильнэ бригади 2-рэ итых. Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ зэикI порталымкIэ пунктхэм защыхэптхэн плъэкIыщт. Шъолъырым апэрэ хэлъхьагъур нэбгырэ мин 29-м ехъумэ агъэфедагъ, ятIонэрэр — мин 22-рэ фэдизмэ.

Лъэпкъ проектэу «Демо­графия» зыфиIорэр 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу рес­публикэм щагъэцакIэ. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр зыныбжь хэкIотагъэхэм ыкIи сэ­­къатныгъэ зиIэхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр афагъэцэ­кIэнхэр ары. Анахьэу анаIэ зытырагъэтырэр чыжьэу Iудзы­гъэ псэупIэхэм адэсхэр ары.

Абрэдж Сэтэнай.