Iофтхьабзэр лъагъэкIуатэ

«ДоброВСело» зыфиIорэ урысые акцием къыды­хэлъы­та­гъэу Адыгеим иволонтер-медикхэр республикэм ит псэупIэхэм ащыIагъэх. «Псауныгъ» зыфиIорэ лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу ар рагъэкIокIы. ПсэупIэ чыжьэхэм медицинэ IэпыIэ­гъур алъагъэIэсэным Iоф­тхьабзэр фэIорышIэ.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ, республикэ медицинэ колледжыр, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым имедицинэ институт зэгъусэхэу проектыр Адыгеим щагъэцакIэ.

Акцием къыдыхэлъытагъэу общественнэ псауныгъэм ыкIи медицинэ профилактикэм и Гупчэ иIофышIэхэм волонтерхэр ягъусэхэу щагухэр къакIухьагъэх, фельдшер-мамыку IэзапIэхэм лъыдэкIуаер ащашыгъ, кардиовизорымкIэ скрининг уплъэкIунхэр ашIых, шъоущыгъоу лъым хэлъыр зыфэдизыр ыкIи холестериныр ауплъэкIу.

— Джырэ уахътэм ехъулIэу республикэм ит псэупIи 10 фэдиз къэткIухьагъ. Акцием нэбгырэ 573-рэ къыхэлэжьагъ, ахэм ащыщэу 260-р тыуплъэкIугъ. Нэбгыри 109-мэ лъыдэкIуаер, нэбгырэ 72-мэ шъоущыгъумрэ холестеринымрэ шапхъэхэм анахьыбэу къахагъэщыгъ. Кардиологым нахь игъэкIотыгъэу ыуплъэкIунэу нэбгырэ 37-рэ, эндокринологым дэжь — 23-рэ агъэкIуагъ, — къыщаIуагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ.

Абрэдж Сэтэнай.