ЯшIуагъэ арагъэкIыгъ

Мыекъопэ районым щыпсэухэу чIыпIэ зэжъу ифагъэхэм, зизакъоу псэу­рэ пенсионерхэм, сабыибэ зэрыс унагъохэм гъомылэпхъэ Iахь 40 афа­гощыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу, пар­тиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Волонтер гупчэм хэтхэм Мыекъопэ районым щыпсэухэрэм ащыщхэу мэ­къуогъум и 1-м щыIэгъэ ощхы­шхом зэрар къызфихьыгъэхэм гъомылэпхъэ IэпыIэгъу аратыгъ. ПсэупIэхэу Тульскэм, Удобнэм, Кужорскэм ащыпсэурэ цIыфхэм яхапIэхэм, яунэхэм ащыгъум псыр къакIэогъагъ.

Мэкъуогъум и 3-м гъомылэпхъэ Iалъмэкъ 40 пенсионерхэм, сабыибэ зэрыс унагъохэм, щыIэныгъэм чIыпIэ зэжъу ригъэу­цуагъэхэм аратыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: мэ­къу­огъум и 2-м пчэдыжьым сыхьатыр 10-м псэупIэу Тульскэм дэс нэбгырэ 92-рэ зыщыпсэухэрэ унэ 30-мэ псыр къакIэогъагъ. ПсэупIэу Удобнэм — нэбгыри 7-мэ яунэхэм къапэIулъ чIыпIэхэм псыр атехьэгъагъ. Кужорскэм — унэ 11-мэ, Трехречнэм — унэ 15-мэ ыкIи ахэм къапэIулъ чIыгу IахьитIум.