ТхылъеджапIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэх

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ и Комитетэу физическэ культурэм, спортым, зекIоным ыкIи ныбжьыкIэ Iофхэм афэгъэзагъэм хэтэу Хьасаныкъо Мурат Iофтхьабзэу «Русская классика — библиотекам» зыфиIорэм тегъэпсы­хьагъэу Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ джырэблагъэ щыIагъ.

Зигугъу къэтшIыгъэ Iофтхьабзэм изэхэщакIор Урысые политикэ ­партиеу «Единая Россия» зыфиIорэр ары.

Хьасаныкъо Мурат тхылъеджапIэм къызэкIом пстэуми апэу тхы­лъыкIэхэр аритыгъэх тхылъеджапIэм ифонд халъхьанхэу ыкIи рес­публикэм имуниципальнэ тхылъеджа­пIэхэм атырагощэнхэу.

— ТхылъеджапIэхэм IэпыIэгъу яты­гъэныр мы партием шэны фэ­хъугъ. Къоджэ ыкIи къэлэ тхылъ­еджа­пIэхэм ащ тетэу тхылъхэр за­IэкIагъахьэхэрэр илъэси 10-м ехъугъ. Ахэм ахэлажьэх депутатхэр, партием хэтхэр, общественнэ ор­ганизациехэм ялIыкIохэр, Iофым ыгъэгумэкIырэ пстэури. Ащ, Iо хэлъэп, шIуагъэ къеты, — хигъэунэфыкIыгъ депутатым.

Ащ нэужым Хьасаныкъо Мурат Лъэпкъ тхылъеджапIэм ипащэу ­Къыкъ Беллэ игъусэу тхылъеджэпIэ залыр, темэ зэфэшъхьафхэмкIэ от­делхэр къыплъыхьагъэх, тхылъхэр зэраIыгъхэрэм, нэбгырэ мин пчъагъэу къычIахьэхэрэм яфэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэм зыщигъэгъозагъ.

Лъэпкъ тхылъеджапIэр краеведческэ, методическэ, культурнэ гупчэ анахь инэу зэрэщытыр, ащ нэмыкIэу республикэм ит тхылъеджэпIи 143-мэ IэпыIэгъу зэрафэхъурэр М. Хьасаныкъом джыри зэ нахь на­фэ къыфэхъугъ.

— Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат мы тхылъеджапIэм ыкIи нэмыкI тхылъеджапIэхэм мылъкумкIи, техникэмкIи, щылажьэхэрэмкIи яIофшIэн нахь тэрэзэу зэхэщэгъэным ынаIэ ты­регъэты, цIыфэу къычIахьэхэрэм яшIоигъоныгъэхэр, шIуагъэ пылъэу ягухэлъхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм пае ящыкIэгъэ амалхэр зэкIэ арагъэ­гъотых.

Къандур Анзор.
Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идеутат иIэпыIэгъу.