Лагъымэ къыщагъотыгъ

Мыекъопэ районым къыщагъотыгъэ лагъы­мэр ОМОН-м икъулыкъушIэхэм къа­гъэожьыгъ.

Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм макъэ къыгъэ­Iугъ псэупIэу Каменномостскэм узыщыдэхьащтым пэ­благъэу къэорэ пкъыгъохэм афэдэ къыщагъотыгъэу.

Полицием иIофышIэхэр охъ­тэ кIэкIым чIыпIэм екIолIагъэх ыкIи цIыфхэр щыземыкIонхэу къау­хъурэигъ. КъулыкъушIэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, къагъотыгъэ пкъыгъор Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан къыщегъэжьагъэу мыщ щылъ, миллиметрэ 50 хъурэ минометнэ лагъым.

Лагъымэр хэушъхьафыкIыгъэ чIыпIэ ахьыгъ ыкIи шап­хъэхэм адиштэу къагъэуагъ.

Росгвардием цIыфхэм агу къегъэкIыжьы зыфэдэр амы­шIэрэ пкъыгъо къагъотымэ, къулыкъушIэхэм макъэ ара­гъэIун зэ­рэфаер. Ежь-ежьырэу къаплъы­хьэ, къаIэты, теIабэхэ хъущтэп.

(Тикорр.).