Гъобэкъуаехэм Кубокыр ахьыгъ

Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Бжыхьэкъо Къымчэрые фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур футбол цIыкIумкIэ Лъэустэнхьаблэ щыкIуагъ.

Лъэустэнхьэблэ псэупIэм ипащэу Гъонэжьыкъо Артур, Бжыхьэкъо Къым­чэрые ыкъоу Юрэ футбол цIыкIумкIэ зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм аIукIагъэх, гущыIэ фабэхэр афаIуагъ.

Илъэс къэс зэхащэрэ зэIукIэгъухэм команди 6-мэ яешIакIэ къащагъэлъэгъуагъ. Апэрэ чIыпIэр Гъобэкъуае къикIыгъэхэм къыдахыгъ. Очэпщые иешIакIохэм ятIонэрэ чIыпIэр афагъэ­шъошагъ. Пэнэжьыкъуае щыщхэм ящэ­нэрэ чIыпIэр ахьыгъ.

Теуцожь районым иадминистрацие апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ командэм футбол решIэнхэу Iэгуаохэр шIу­хьафтын фишIыгъ. Лъэустэнхьэблэ псэу­пIэм игъэIорышIапIэ Кубокыр, щытхъу тхылъхэр, ахъщэ шIухьафтынхэр анахь дэгъоу ешIэгъэ командэхэм аритыжьыгъ.