Бгъэфедэн плъэкIыщтым узыIэпещэ

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим икIэ­лэ­цIыкIу художественнэ еджапIэ гъэцэкIэжьын Iофхэр зэ­рэщыкIуагъэхэм бэмышIэу зыщигъэгъозагъ. А хъугъэ-шIагъэм епхыгъэу гъэсэныгъэ учреждением ипащэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

ЕджапIэр зэрагъэцэкIэ­жьыгъэм КъумпIыл Мурат еплъыгъ, Iоф щызышIэ­хэ­рэм, щагъэсагъэхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Хэгъэгум искусствэхэмкIэ иеджапIэхэм язэтегъэ­псыхьан Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр зэрэпылъым, къэралыгъо программэр зэрагъэцакIэрэм Iофтхьабзэм щытегущыIагъэх.

— Художественнэ еджа­пIэр лъэхъаным лъэ­шэу ищыкIагъ. КIэлэцIыкIу шъэ пчъагъэмэ яшIэныгъэхэм щыхагъа­хъо, сэнэхьатэу къыха­хыщтым лъапсэ фэзы­шIыхэрэр ахэтых. Зэтегъэпсыхьэгъэ еджапIэм кIэлэцIыкIухэм агу ри­хьы­рэ Iофым нахьышIоу зыщыфагъэсэщтэу тэгугъэ, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

— ИлъэситIу хъугъэу Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ тепхыгъэу Iоф тэшIэ, — ямурадхэм къатегущыIэ АР-м ихудожественнэ еджапIэ ипащэу Ирина Бредихинар. — ЗэхъокIыныгъэхэр тиIэх. ЕджапIэр загъэцэкIэжьым ыуж бгъэ­федэн плъэкIыщт искусствэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр нахьышIоу дгъэцакIэхэу тыфежьагъ.

Лъэхъаным къыпкъырэкIы

ЩыIэныгъэм дебгъэштэныр IэшIэхэп. Компьютерхэм, телефонхэм кIэлэцIыкIухэр, ныбжьыкIэхэр нахь апыщагъэхэ хъугъэх. Арэу щытми, Ирина Бредихинам зэрилъытэрэмкIэ, бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэр кIэлэцIыкIухэм нахь ашIогъэшIэгъон хъугъэ. КIэлэцIыкIум ежь­-ежьырэу ышIырэ пкъы­гъом ишIэныгъэ хелъхьэ, игуетыныгъэ къегъэлъагъо.

Сурэтхэр зышIыхэрэм талъыплъэзэ пхъэм, гъу­чIым, нэмыкIхэм пкъыгъо­хэр ахэзышIыкIыхэрэм яIофшIагъэ уасэ фэтэшIы. Художественнэ еджапIэм кIэлэцIыкIу 254-мэ зыщагъасэ. Янэ-ятэхэм, тятэжъ пIашъэхэм ашIыщтыгъэ пкъыгъохэм яхьылIэгъэ зэдэгущыIэгъухэр кIэлэ­егъаджэхэмрэ кIэлэеджа­кIохэмрэ зэдыряIагъэх.

Ирина Бредихинам иеплъыкIэхэм къащыхигъэщыгъ лIэужхэр зэзыпхырэ Iэпэщысэхэм, сурэтхэм, нэмыкI IофшIагъэхэм кIэлэцIыкIухэр нахь куоу афагъасэхэу зэрэфежьагъэхэр. Пхъонтэжъыехэр, шIухьафтын ашIырэ пкъыгъохэр, фэшъхьафхэри кIэ­лэеджакIохэм ашIогъэшIэгъоных.

КIэлэегъаджэхэр ясэнэхьат феджагъэх, гъэсэныгъэу яIэр кIэлэеджа­кIохэм алъагъэIэсы. Еджа­пIэм урысхэм, адыгэхэм, фэшъхьаф лъэпкъхэм зы­­щагъасэ. Лъэпкъ пэпчъ итарихъ, искусствэм ехьы­лIэгъэ къэбархэр къызэфаIуатэзэ, язэфыщытыкIэ­хэр щыIэныгъэм щэпытэх.

Художественнэ еджапIэм игъэцэкIэжьын сомэ миллион 19,4-рэ пэ­Iуагъэ­хьагъ. Правительст­вэр Iэ­пыIэгъу къафэхъузэ, еджа­пIэр лъэхъаным диштэу зэтырагъэпсы­хьащт, мылъкоу иIэм хэ­хъощт. Егъэджэн-пIуныгъэ Iофхэр нахьышIоу зэхащэхэзэ, республикэ къэра­лыгъо программэу «Культурэм» игъэцэкIэн пы­лъыщтых.

Сахьидэкъо Нурбый.