Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIогъэ зэIукIэр зыфэгъэхьыгъагъэр социальнэ IофышIэм и Маф. Ащ рагъэ­блэгъагъэх къулыкъум иIофышIэхэр ыкIи иветеранхэр. ПстэумкIи нэ­бгырэ мини 2,2-мэ республикэмкIэ социальнэ ухъумэныгъэм исистемэ Iоф щашIэ.

Социальнэ IофышIэхэм афэгушIонхэу къэкIуагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуа­дзэу Наталья Широковар, ­Ады­гэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ ими­нистрэу Мырзэ Джанбэч, ­Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, муниципальнэ образованиехэмрэ общественнэ объединениехэмрэ ялIыкIохэр.

ЗэIукIэр рагъэжьэным ыпэкIэ Адыгэ Республикэм Iоф­шIэнымрэ социальнэ хэхъоны­­гъэмрэкIэ и Министерствэ къеп­хыгъэ учреждениехэм яэкс­позицие зыщагъэгъозэн амал зэкIэми яIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэгущыIэм хигъэунэфыкIыгъ социальнэ IофышIэхэм агъэцэкIэрэ Iофым мэхьанэшхо зэриIэр ыкIи япшъэрылъхэр, анахьэу етIани карантиным илъэхъан, агъэца­кIэхэ зэхъум пшъэдэкIыжь зэра­хьырэр икъоу зэрэзэхашIагъэм пае зэрафэразэр къыIуагъ. Iоф ашIэнымкIэ къиныгъо гъэнэфагъэхэр щыIагъэх нахь мышIэми, цIыфхэм апашъхьэ социальнэ пшъэрылъхэу яIэхэр

зэкIэ республикэм щагъэцэкIагъэх. Мыщ дэжьым къэIогъэн фае Адыгеим щыпсэурэ ящэнэрэ нэбгырэ пэпчъ социальнэ IэпыIэгъу зэрэратырэр. Илъэсэу икIыгъэм ахъщэ IэпыIэгъу ыкIи тын зэфэшъхьафхэр игъом зэкIэми аIэкIагъэхьагъэх (нэ­бгырэ 153881-мэ, республикэм щыпсэухэрэм япроцент 33,2-рэ фэдиз ар мэхъу).

«Социальнэ ухъумэны­гъэм исистемэ шIуагъэ къытэу ыкIи зэдегъэштэныгъэ хэлъэу ипшъэ­­рылъхэр ыгъэцэ­кIэнхэм мэхьа­нэшхо зэриIэр нахь нафэ къызщыхъугъэр пандемием илъэ­хъан ары. Къэралыгъо прог­раммэхэм, лъэпкъ проектхэм, Урысые Федерацием и Пре­зи­дент кIэщакIо зыфэхъугъэ Iоф­тхьэбзэ гъэнэфагъэхэм атегъэ­псыхьагъэу IэпыIэгъур араты. Къэралыгъом ипащэу Владимир Путиным непэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэр къэралыгъом зэрихьэрэ политикэм исоциальнэ лъэныкъо нахь гъэлъэшыгъэныр ары», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ джыри зэ агу къыгъэ­кIыжьыгъ: Урысые Федерацием и Президент и Джэпсалъэ пшъэрылъ къыщигъэуцугъ Урысыем щыпсэухэрэм арагъэгъотырэ къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэм анахьыбэр пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу чэщи мафи зэпымыоу аIэкIэ­гъэхьэгъэным иIоф илъэсищкIэ техьанхэу. Ащ нэмыкIэу, илъэсэу къихьащтым социальнэ каз­начействэм иамалхэр агъэфедэнхэ фае, арэущтэу зы­хъукIэ, цIыфхэм федеральнэ ахъщэ IэпыIэгъухэр, пенсиехэр, социальнэ ахъщэ тегъахъохэр ыкIи фэIо-фашIэхэр аIэкIагъэ­хьанхэ алъэкIыщт. Ащ пае лъэIу тхылъхэр ыкIи яшIоигъоныгъэхэр къэзгъэшъыпкъэжьхэрэ до­кументхэр ищыкIэгъэщтхэп. Джащ фэдэу партиеу «Единэ Россием» иинициативэхэм Владимир Путиным адыригъэштагъ. Ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр ыкIи япсауныгъэ къэухъумэгъэныр ары. Конституцием къызэрэдилъытэрэм тегъэпсыхьагъэу цIыфхэр со­циальнэу зэрэухъумагъэхэр джыри нахьышIу шIыгъэн фае.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ хэушъхьафыкIыгъэу къащыуцугъ пшъэрылъыбэ зэшIозыхырэ гупчэхэм яIофшIэн на­хьышIоу зэхэщэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм. МФЦ-хэр къыз­фагъэфедэхэзэ республикэм щыпсэухэрэм япроцент 95-рэм ехъумэ фэIо-фашIэхэр къызIэ­кIагъэхьанхэ алъэкIы (планымкIэ процент 90-рэ) хъугъэ.

«ЦIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм иIоф зэ­рэзэхэщагъэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ Iофтхьабзэхэр лъыдгъэкIотэщтых. Мы IофшIэным гухэлъ шъхьаIэу иIэр цIыфхэм икъоу афэгумэкIыгъэныр ары. Къэралыгъом, социальнэ IофышIэхэм яIэпыIэгъу ренэу щыгугъынхэ зэра­лъэкIыщтыр республи­кэм исхэм къагурыIоным мэхьэнэ гъэнэфагъэ иIэу щыт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ мэфэкIым пае джыри зэ къа­фэгушIуагъ ыкIи а отраслэм иIофышIэ анахь дэгъухэм шIу­хьафтынхэр афигъэшъошагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр араты­жьыгъэх къыкIэлъыкIохэрэм: республикэ унэ-интернатэу зы­ныбжь хэкIотагъэхэмрэ сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ зыщаIыгъхэрэм ипащэ медицинэ IофхэмкIэ игуадзэу Галина Гуршинам, Мыекъопэ районымкIэ цIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр зэшIозыхырэ гупчэм хэхьэрэ Абадзехскэ псэупIэм икъутамэу N 1-м ипащэу Светлана Ивлевам, цIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ Кощ­хьэблэ гупчэм икъутамэу зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ зыщаIыгъхэ На­тырбые унэ-интернатым ипа­щэу Мэрэтыкъо Асыет, цIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фа­шIэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэ гупчэм Шэуджэн районымкIэ исоциальнэ IофышIэу ЛIэхъу­сэжъ Наталье, Мыекъопэ психоневрологическэ унэ-интернатым ипащэу ХъокIон Байзэт.

ЩытхъуцIэу «Адыгэ Респуб­ликэм цIыфхэр социальнэу ухъу­мэгъэнхэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къыкIэлъыкIохэрэм афагъэшъошагъ: со­ци­альнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэ­­кIэнкIэ Красногвардейскэ гуп­чэм исоциальнэ IофышIэу Людмила Кондратьевам, Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ испециалист-эксперт шъхьаIэу Шъхьэлэхъо За­ремэ, IофшIэнымкIэ ыкIи цIыф­хэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ гупчэм иуплъэкIу-анали­тическэ отдел ипащэу КIыкI Зарэ, Мыекъопэ психоневрологическэ унэ-интернатым иврач­неврологэу Татьяна Черняковам, зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ зыщаIыгъхэ республикэ унэ-интернатым имедицинскэ сестрау Хьабэхъу Марьянэ. Мы Iоф­тхьабзэм илъэхъан Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм, джащ фэдэу Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ янаградэхэр зы­фагъэшъошагъэхэм аратыжьыгъэх.

МэфэкI концерткIэ зэIукIэр аухыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу