Адыгеим исхэр зэрыгушхохэрэр Урысыем ибренд анахь дэгъумэ ахалъытагъэх

Урысые проектэу «Живое наследие» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ зэнэкъо­къоу «Урысыем культурэмкIэ ыкIи зекIонымкIэ ибренд анахь дэгъухэр» зы­фи­Iорэм икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх.

Адыгеир а зэнэкъокъум хэлэжьагъ, ибренд 13 тиреспубликэ ащ къыщигъэлъэгъуагъ. Респуб­ликэм ишIэныгъэлэжьхэм ахэр къыхахыгъэх ыкIи Адыгеим культурэмкIэ икъэ­гъэлъэгъон анахь шъхьаIэхэм ащыщых.

Зэнэкъокъум икIэуххэм атетэу Урысыем ишъо­лъыр 77-мэ къарахьылIэгъэ брендхэм къахахыгъэр 336-рэ, Адыгеим ибренди 8 ахэм ахэфагъ: хьалы­жъор, Адыгеим иисп унэ­хэр, Лэгъо-Накъэ, адыгэ къашъохэр, лъэпкъ Iэпэщысэхэу дышъэм хэшIыкIы­гъэхэр, адыгэ дышъэ­идэ­хэр, цыер, шыкIэпщынэр.

— Адыгеим ичIыопс зэрэдахэм нэмыкIэу, та­рихъ, культурэ байи, лэжьэкIо Iэпшъэ пытэ­хэри иIэх. Адыгеим ис­хэр зэрыгушхохэрэр ти­хэгъэгу культурэмкIэ ыкIи зекIонымкIэ ибренд анахь дэгъухэм зэра­хагъэхьагъэхэр лъэшэу си­гуап. Тарихъ, культурэ кIэнэу тиIэр къэтыухъу­мэным мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.