ЯшIэныгъэ хагъахъо

КIэлэцIыкIухэм ятворчествэ фэгъэхьыгъэ фести­валыр Красногвардейскэ районым культурэмкIэ и Унэ щыкIуагъ.Лъэпкъ проектэу «Культурэм» хэхьэрэ республикэ Iофтхьабзэу «Творческэ цIыфхэр» зыфиIорэр щыIэныгъэм щыпхы­ращы, 2021-рэ илъэсым ар телъытагъ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ, Красногвардейскэ районым иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIоры­шIапIэ зэхащэгъэ фестивалым жанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ щызэнэкъокъугъэх.

Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэу Гъубжьэ­къо Темур фестивалым хэлажьэ­хэрэм къафэгушIуагъ, гъэхъагъэ­хэр ашIынхэу афиIуагъ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Кушъу Светланэ зэхахьэм къызыщэгущыIэм, кIэлэцIыкIу творчествэм мэхьанэу ратырэм зыкъызэриIэтырэр хигъэунэфыкIыгъ.

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэ­хэмрэ яшIэныгъэ хагъэхъонымкIэ, шэн-хэбзэшIухэм афэпIу­гъэнхэмкIэ фестивалым шIуагъэу къы­хьырэр макIэп.

Сэнэхьатэу къыхахыщтым зы­фагъэсэнымкIэ кIэлэеджакIохэр искусствэм нахь пыщагъэ мэ­хъух. КъэшъокIо, орэдыIо ансамблэхэм ахэтых, сурэтхэр, лъэпкъ пкъыгъохэр ашIых. Сэнаущыгъэу ахэ­лъыр щыIэныгъэм щылъагъэкIо­тэным фэшI фестивальхэр, зэ­нэ­къокъухэр еджапIэ афэхъух.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ «Сэнаущ цIыкIухэр» зыфиIорэ Программэм диштэу нэбгыри 4 еджакIохэм къахигъэщыгъ. Сертификатхэр аратыжьыгъэх Любовь Герусовам, Брафтэ Эммэ, Алина Савоськом, Мышъэ Иляс.

Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ искусствэм зэ­фищагъэх. Фестивалыр зэрэ­кIо­рэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ, респуб­ликэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ янэкIубгъохэм къащаIотагъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ еджэкIо 352-рэ фестивалым щызэнэ­къо­къугъ. Нэбгырэ 36624-рэ зэIукIэгъухэр зэрэкIохэрэм лъыплъагъ.

IофшIапIэу «Аляксым» ипащэу Шъхьэлэхъо Азэмат зэхэщакIохэр лъэшэу фэразэх. Ащ иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ фестивалыр дэгъоу кIуагъэ.

Республикэм лъэпкъ культу­рэмкIэ и Гупчэ ипащэ игуадзэу Анцокъо Фатимэ къызэрэтиIуагъэу, ныбжьыкIэхэр фестивалым щызэнэкъокъухэзэ, нэIуасэ зэфэ­хъух, яшIэныгъэ хагъахъо.