Шъхьэихыгъэу зэдэлэжьэщтых

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу, полицием иполковникэу Иван Бахиловым респуб­ликэм икъэбарлъыгъэIэс амалхэм япащэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ.Министрэр IэнатIэм зы­Iухьэгъэ мэзитIум къыкIоцI тишъолъыр еплъыкIэу фыриIэ хъугъэм, хабзэм иорганхэм ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэм Iоф зэрадишIэщтым, зипэщэ ведомствэм IофшIэныр зэрэщызэхищэрэм ыкIи тапэкIэ гухэлъышIухэу зы­диIыгъхэм Iофтхьабзэм щатегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэ иIэнатIэ зыгъэ­цэкIэрэ МэщлIэкъо Саидэ, республикэ гъэзетэу «Советская Адыгея» зыфи­Iорэм иредактор шъхьаIэу Цундышк Зарэ, Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ипащэу ЖакIэмыкъо Вячеслав, ООО-у «АиФ-Адыгея» зыфиIорэм ипащэу Бзэджэжъыкъо Аб­рек, «Мыекъопэ телеви­дением» иредактор шъхьа­Iэу Андрей Грунтовыр, гъэзетэу «Майкопские но­вости» зыфиIорэм иредактор шъхьаIэ игуадзэу Вера Корниенкор.

Адыгэ къэралыгъо университетым иунэу «Бизнес-инкубатор» зыфиIоу Iофтхьабзэр зыщыкIуагъэр къэзэрэугъоигъэхэм апэ къаплъыхьагъ. Джырэ технологиякIэхэу учреждени­ем чIэтхэр, щынэгъончъагъэр ащ зэрэщыгъэ­пытагъэр нэрылъэгъу къа­фа­шIыгъэх. АщкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэх ректорэу Ма­мый Даудэ ыкIи апшъэ­рэ еджапIэм научнэ ушэтынхэмкIэ иинститут ипащэу Хъунэго Рэщыдэ.

Нэужым зэIукIэгъоу ра­гъэжьагъэр зэрищагъ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министерствэм ипресс-къулыкъу ипащэу, IэкIоцI къу­лыкъум иполковникэу Гъомлэшк Байзэт.

Къэбар жъугъэм иамал­хэм япащэхэр зэIукIэгъум къызэреблэгъагъэхэр зэригуапэр, полицием иIоф­шIэн игъэкIотыгъэу, шъхьэ­ихыгъэу къызэрагъэлъа­гъорэмкIэ зэрафэразэр, тапэкIи обществэм ыкIи журналистхэм апашъхьэ къулыкъур зэрэзэIу­хы­гъэр Иван Бахиловым ипэублэ псалъэ къыщы­хигъэ­щыгъ.

Министрэр къызыщыуцугъэхэм ащыщ Адыгеим и ЛIышъхьэ, игъэцэкIэкIо ыкIи ихэбзэгъэуцу органхэм Iоф зэрадишIэрэр, джащ фэдэу общественнэ ыкIи дин организациехэм ялIыкIохэм зэIукIэгъухэр зэрадишIыгъэхэр.

Республикэм оперативнэ Iофым изытет зыпкъ щит нахь мышIэми, гумэкIыгъо къызыхэкIыхэрэм ащыщ телефон зэпхыныгъэр къызфагъэфедэзэ гъэпцIакIохэм зэрахьэхэрэ бзэджэшIагъэхэм япчъа­гъэ зыкъызэриIэтырэр.

— Адыгеим нахьи ыпэ­кIэ Iоф зыщысшIэгъэ шъо­лъырым щыпсэухэрэр шъхьэ пчъагъэкIэ хэп­шIы­кIэу нахьыб. Ау мафэм ки­бербзэджэшIагъэу ащызэрахьэхэрэр зэфэдиз. Адыгеим щыпсэухэрэм яцIыфыгъэрэ яцыхьэшIэ­гъуныгъэрэ гъэпцIакIохэм къызфагъэфедэ. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министерствэм зэпымыоу мы лъэныкъомкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэхещэх нахь мышIэми, интернетыр, телефон зэпхыныгъэр къызфагъэфедэхэзэ бзэ­джэшIагъэу зэрахьэрэм ипчъагъэ хэхъо, — хи­гъэу­нэфыкIыгъ Иван Бахи­ловым.

Мы илъэсым имэзи 5 пштэмэ, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ 619-рэ рес­публикэм щатхыгъ. ИкIыгъэ илъэсым ебгъапшэмэ, ар фэдитIукIэ нахьыб. Ахэр нахьыбэу зыщызэрахьагъэхэр Мыекъуапэ ыкIи Тэхъутэмыкъое районыр арых.

Министрэм анаIэ зытыраригъэдзагъэхэм ащыщ IT-бзэджэшIагъэхэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэмкIэ шIыкIакIэхэр къэгъотыгъэнхэу зэрэщытыр, ащкIэ къэбар- лъыгъэIэс амалхэм яIэпы­Iэгъу мэхьанэшхо зэриIэр. Адыгеим апшъэрэ еджэпIитIоу итым ястудентхэу мы лъэныкъомкIэ шIэныгъэ куухэр зыIэкIэлъхэр зы­хэхьэщтхэ кибердружи­нэхэм ягъэпсын тегущы­Iагъэх.

Къэралыгъо телера­дио­компаниеу «Адыгеим» ипа­щэу ЖакIэмыкъо Вячеслав министрэм фигъэзэгъэ упчIэхэм ащыщ нар­котикхэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэм язытет. Иван Бахиловым къызэриIуа­гъэмкIэ, мы Iофым фэгъэ­зэгъэ къулыкъум иIофшIэн зэпыурэп, наркотикхэр хэбзэнчъэу зыгъэзекIохэ­рэр нахьыбэу къыхагъэщыхэ хъугъэ. НахьыбэрэмкIэ агъэзекIорэр синтетическэ веществохэр зыхэлъ наркотикхэр арых. ЧIыпIэ гъэнэфагъэхэм ащы­чIатIэхэзэ интерне­тымкIэ ащэх. бэмышIэу ащ фэдэ хъугъэ-шIэгъэшхо Тэхъутэмыкъое районым къыщыхагъэщыгъ. «Соль» зыфаIорэ наркотик лъэпкъым фэдэу килограмми 8,5-р къаIахыгъ.

ЗэIукIэгъум зыщылъы­Iэ­сыгъэхэм ащыщых Адыгеим игъогухэм къатехъу­хьэрэ хъугъэ-шIагъэхэр. Статистикэм къызэригъэлъагъорэмкIэ, тызхэт илъэ­сым имэзи 5 гъогу хъу­гъэ-шIэгъи 122-рэ агъэунэ­фыгъ, ахэм нэбгырэ 25-рэ ахэ­кIодагъ, нэбгыри 133-мэ фыкъуагъэхэр хахыгъэх. Мыхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ шIуагъэ къэзытыщт Iофтхьэбзэ макIэп поли­цием зэрихьэрэр. Общест­веннэ лъыплъэным епхыгъэхэ къэбархэу социальнэ хъытыухэм къарыхьэ­хэрэм мэхьанэ зэряIэр къыхагъэщыгъ.

Гъогу щынэгъончъагъэм епхыгъэ упчIэ къытыгъ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ МэщлI­э­къо Саидэ. Урамхэу Хьа­хъуратэм ыцIэ зыхьырэмрэ Юннатовымрэ зыщызэхэкIыхэрэм тетхэ нэфрыгъуазэхэм яIофшIэн зэ­рэгъэпсыгъэм елъытыгъэу автомобильхэр игъом зэрэзэпырымыкIышъу­хэ­рэм игумэкIыгъо хэплъэн­хэм ар фэгъэхьыгъагъ. Iофыгъом фэгъэзэгъэ къу­лыкъум лъагъэIэсынэу ми­нистрэм къыIуагъ.

Коррупционнэ нэшанэ зыхэлъ бзэджэшIагъэхэу республикэм щызэрахьэ­хэрэм якъыхэгъэщынкIэ полицием иIофшIэн зэригъэпсырэм къыкIэупчIагъ «АиФ-Адыгея» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Бзэджэжъыкъо Абрек. Коррупцием пэуцужьы­гъэныр — лъэпкъ щынэ­гъончъагъэм къыгъэуцу­хэрэ Iофыгъо шъхьаIэхэм зэращыщыр министрэм къыIуагъ. Джащ фэдэу хэбзэухъумэкIо къулыкъу­хэр ыкIи щынэгъончъагъэм иорганхэр зэгъусэхэу яшъыпкъэу мыщ Iоф зэрэ­дашIэщтыр ащ хигъэу­нэфыкIыгъ.

ЗэIукIэгъум зэфэхьысыжь къыфишIызэ, мыщ фэдэ зэдэгущыIэгъу шIыкIэм полицием иIофшIэнкIэ мэхьанэ зэриIэр Иван Бахиловым къыхи­гъэщыгъ.

— Пшъэрылъхэу зыфэдгъэуцужьыхэрэр къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэм нахь къагурыIоным фэшI мыщ фэдэ зэIукIэ­гъухэр нахьыбэрэ зэхэт­щэнхэ фае. Обществэм пае хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министерствэм сыдигъуи шъхьэихыгъэу ыкIи шъыпкъагъэ хэлъэу Iоф зэришIэрэр алъыгъэIэсыгъэнымкIэ ­шъо шъутиIэпыIэгъу, — къыIуагъ ащ.

Iэшъынэ Сусан.