УIэшыгъэ кIуачIэхэм ямедалищ

Урысыем и УIэшыгъэ кIуачIэхэм дзюдомкIэ язэ-
нэкъокъу Санкт-Петербург мэкъуогъум и 4 — 6-м щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ибэнэпIэ-еджапIэ зыщы­зы­гъасэхэрэ хъулъфыгъэхэр алы­рэгъум щыбэнагъэх, хагъэунэфыкIыхэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Тулпэрэ Айдэмыр, кг 81-рэ, апэрэ чIыпIэр зэнэкъокъум къыщихьыгъ. ПашIо Алый, кг 66-рэ, Ингъуш Владимир, кг 90-рэ, джэрзыр къафагъэшъошагъ.

Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ Тулпэрэ Айдэмыр УФ-м дзюдомкIэ икIэух зэнэкъокъоу Iоныгъо ма­­зэм Мыекъуапэ щыкIощтым хэ­лэ­жьэ­нэу фитыныгъэ иIэ хъугъэ. Урысы­ем и Кубок фэбэнэнхэу фи­ты­ны­гъэ зиIэ хъугъэхэм ПашIо Алыйрэ Ингъуш Владимиррэ ащыщых.

Медали 4 Новочеркасскэ къыщыдахыгъ

СССР-м спортымкIэ имастерэу Геннадий Недвигиным фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур я 21-у Новочеркасскэ щыкIуагъ. Хэгъэ­гум и Федеральнэ шъолъыри 3 зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Адыгеим инарт шъаохэу Датхъужъ Алый, кг 90-рэ, Дэхъу Азэмат, кг 60, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх, Урысыем дзюдомкIэ икIэух зэнэкъокъоу Мые­къуапэ бжыхьэм щыкIощтым хэлэжьэщтых.

Лъэцэр Амир, кг 60, Мыгу Меланэ, кг 70-рэ, медальхэр къа­хьыгъэх. А. Лъэцэрым тыжьыныр къыдихыгъ, М. Мыгум ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

Сурэтым итхэр: Адыгеим дзюдомкIэ ибэнакIохэу С.-Петербург хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къы­щыдэзыхыгъэхэр.