Мэкъуогъум и 8-р — социальнэ IофышIэм и Маф

Социальнэ къулыкъухэм яIофышIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

ЦIыфхэм ящыкIэгъэ дэдэу щыт Iоф къин шъузфэгъэзагъэр.

ЩыIэныгъэм чIыпIэ зэжъу щифагъэхэм шъо шъуишIуагъэкIэ IэпыIэгъушIу агъоты. ГукIэгъу зэрэшъухэлъым, шъуиIоф хэшIыкIышхо зэрэфышъуиIэм, цIыфхэм яIофыгъохэм язэшIохын лъэшэу шъунаIэ зэрэтежъугъэтырэм япхыгъэу янеущырэ мафэ нахь дэгъу зэрэхъущтым цIыфхэм яцыхьэ телъ мэхъу.

ГъэрекIо коронавирусым зыкъызештэм, социальнэ къулыкъухэм ащылажьэхэрэм Iофэу зэшIуахырэм лъэшэу къыхэхъогъагъ. Ау ащ емы­лъытыгъэу социальнэ IофышIэхэм къафэгъэзэгъэ цIыфхэм яфэIо-фашIэ­хэр чанэу агъэцэкIагъэх, волон­тер­хэм ягъусэхэу пенсионерхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм, зигъот макIэ унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэх.

ЦIыфхэр социальнэу зыухъумэрэ къулыкъухэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэн зэрэфаер пандемием илъэ­хъан нэрылъэгъу къэхъугъ. Социальнэу дэеу ухъумагъэхэм непэ нахь лъэшэу анаIэ атырагъэт хъугъэ, хэгъэ­гум ипащэхэм мыщкIэ IэпыIэгъу тедзэхэр ренэу агъэнафэх. Урысыем исхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм иIоф гъэрекIо къыщегъэжьагъэу Конституцием щыкIэгъэпытыхьа­жьы­гъэ хъугъэ. Джащ епхыгъэу шъо­лъырхэм яхэбзэ къулыкъухэми, социальнэ къулыкъухэми пшъэдэ­кIыжьэу ахьырэм къыхэхъуагъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр! ЩыIэкIэ-­псэукIэм зыкъегъэIэтыгъэныр, цIыфышъхьэ пчъагъэр къемыгъэIыхыгъэныр зэкIэми зэдытипшъэрылъ. ТапэкIи шъуипшъэрылъхэр хъупхъэу жъугъэцэкIэнхэу тышъущэгугъы.

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым­кIэ джыри зэ тышъуфэгушIо! Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэшIу шъуиIэнэу, Адыгэ Республикэм щы­псэухэрэм апае IофшIэн къызэ­рымыкIоу жъугъэцакIэрэм гъэ­хъэ­гъа­­кIэхэр щышъушIынэу тышъу­фэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный