IэкIыб къэрал зэзэгъыныгъ

Я XXIV-рэ Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Бахрейн илIыкIо купэу мы хэгъэгум IэкIыб къэрал IофхэмкIэ иминистрэу Абдуллатиф бин Ра­шид Альзаяни зипащэм зэдэгущыIэгъу тыгъуасэ дыриIагъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Бахрейн ичрезвычайнэ, иполно­мочнэ лIыкIоу УФ-м щыIэ Ахмед Абдулрахман Махмуд Ис­маил Аль-Саати, АдыгеимкIэ — АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу, АР-м иофициальнэ лIыкIоу УФ-м и Президент дэжь щыIэ ТхьакIущынэ Мурат, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур.

ЩыIэныгъэм илъэныкъо зэ­фэшъхьафхэмкIэ зэдэлэжьэ­ныгъэу зэдыряIэщтым мыщ щытегущыIагъэх. ХэгъэгуитIум яправительствэхэм азыфагу илъ зэпхыныгъэр мы зэIукIэгъум лъигъэкIотагъ. Бахрейн ичрезвычайнэ, иполномочнэ лIыкIоу УФ-м щыIэр 2019-рэ илъэсым Адыгеим къызэкIоми, зэзэгъыныгъэ заулэ зэдашIыгъагъ.

Петербург щыкIорэ Дунэе экономическэ форумым лъэ­ныкъохэм къыщагъэшъыпкъэ­жьыгъ пандемием иIофхэм язытет зэрэхъурэм елъытыгъэу язэпхыныгъэ зырагъэушъом­бгъуным зэрэфэхьазырхэр. Лъэныкъохэм язэфыщытыкIэхэм ягъэпытэнкIэ хэгъэгуитIуми япащэхэм Iофышхо зэра­шIэрэр зэIукIэгъум шъхьафэу щыхагъэунэфыкIыгъ. Бахрейн ипачъыхьэ мызэу, мытIоу Урысыем къэкIогъагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным зэдэгущыIэгъухэр дишIынхэу.

Мамырныгъэмрэ зыпкъитыныгъэмрэ КъокIыпIэ Благъэм щыгъэпытэгъэнхэм иIоф Урысыем иIахь зэрэхишIыхьэрэм мыщ осэшхо къыщыфашIыгъ.
«Урысыем ишъолъырхэм Бахрейн дыряIэ зэдэлэжьэныгъэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ а пстэуми амалышIухэр къатыщтых. Ащ фэдэ зэдэлэ­жьэныгъэ адыриIэным респуб­ликэри фэхьазыр. АщкIэ ищыкIагъэр зэдгъэуIущт. Лъэныкъуа­бэхэмкIэ тишIоигъоныгъэхэр зэтефэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Экономикэм, социальнэ Iоф­хэм, зекIоным алъэныкъокIэ зэ­фыщытыкIэхэм нахь зарагъэу­шъомбгъущт. ЩыIэныгъэм илъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ охътэ кIыхьэм телъытэгъэ стратегическэ зэдэлэжьэныгъэ зэдыряIэным мэхьанэшхо зэриIэр мыщ щыхагъэунэфыкIыгъ.

Бахрейнрэ Адыгеимрэ язэфыщытыкIэхэм ягъэпытэнкIэ Урысыем ипосольствэрэ и МИД-рэ амалэу яIэхэр къызфагъэфедэщтых.