ЯтIонэрэ чэзыур аублэщт

Петербург щыкIогъэ Дунэе экономическэ форумым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысыем ит «Ingka Centres» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу, мыщ хэхьэрэ щэпIэ гупчэхэу «МЕГА» зыцIэхэм ягъэIорышIакIоу София Трофимовамрэ зэдэгущыIэгъу щызэдыряIагъ.

ЗэдэгущыIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх ком­пание Купхэу «Ingka» зы­фиIоу Урысыем итхэм япащэхэм ясовет итхьаматэу Патрик Антони, АР-м и премьер-министрэ игуадзэу, АР-м иофициальнэ лIыкIоу УФ-м и Президент дэжь щыIэ ТхьакIущынэ Мурат, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур.

ЗэIукIэгъум зэфэхьысы­жьэу фэхъугъэр Адыгэ Республикэмрэ Урысыем щылэжьэрэ «Ingka Centres» зыфиIорэ компание зэхэтымрэ язэзэгъыныгъэу унэгъо щэпIэ гупчэу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэм изэте­гъэпсыхьан иятIонэрэ чэзыу пхырыщыгъэным фэгъэхьыгъэр ары. Мы проектым иятIонэрэ чэзыу игъэцэкIэн къыхалъхьащт инвестициехэр сомэ миллиард 1,5-рэ хъущт. Ащ нэмыкIэу IофшIэпIэ чIыпIэхэм япчъагъэ проценти 10-м нэсэу ахагъэхъощт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, апэрэ чэзыур 2017-рэ илъэсыр ары зырагъэжьэгъагъэр. Ащ къыдыхэлъытагъэу тучанэу «Леруа Мерлен» зыфиIорэр нэ­мыкIхэм ахэушъхьафыкIыгъэу ашIыгъ ыкIи къызэIуа­хыгъ, инженернэ псэолъа­кIэхэр агъэпсыгъэх, гъогу­кIэ ащ екIоу тыралъхьагъ, гъогу зэхэкIыпIакIэхэр ашIыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ мы проек­тым мэхьанэу иIэм. Пан­демием епхыгъэ экономи­кэ гумэкIыгъоу къэуцугъэ­хэм ямылъытыгъэу рес-
пуб­ликэм ар щыпхыра­щыщт, зичэзыу Iофыгъохэр инвесторым ригъэкIо­кIыщтых.

«Уицыхьэ зытелъы ­хъущт IофшIэгъоу бэшIа­гъэу тыздэлажьэу ар щыт. Тыухэсыгъэм изэшIохынкIэ пандемиер пэрыохъу хъугъэп, тизэфыщытыкIэхэр зыфэIорышIэщтхэр дгъэ­нэфэгъэ кIэухым тыкъы­зэ­рэфэкIощтыр ары. Тэлъэгъу шъуикомпание щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIу­хэм адиштэрэ фэIо-фа­шIэхэр зэраригъэгъоты­хэрэр, хэхъоныгъэхэр тапэкIи тшIыщтых. Тэ талъэ­ныкъокIэ IэпыIэгъу шъо­дгъэгъотыным тыфэхьазыр ыкIи мы проектым ипхырыщынкIэ ищыкIагъэр дгъэ­цэкIэщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы илъэсым ижъоны­гъокIэ мазэ АР-м экономическэ политикэмкIэ и Координационнэ совет унашъо щашIыгъ проектыр анахь шъхьаIэхэм ахалъы­тэнэу. Ащ къыхэкIэу инвесторым административнэ Iофыгъохэр зэшIуихын­хэмкIэ хэбзэ къулыкъухэм яIэпыIэгъу рагъэгъотыщт. Ащ нэмыкIэу компанием инвестиционнэ IофшIэным кIэгъэгушIугъэнымкIэ къэралыгъом къытырэ амалхэр ыгъэфедэнхэ ылъэкIыщт тыгъуасэ зыкIэтхэгъэхэ зэ­зэгъыныгъэр яIэубытыпIэу.

«Республикэм икъэралыгъо къулыкъухэм тафэраз IэпыIэгъу къызэрэтагъэкIырэм ыкIи илъэсыбэ хъугъэу тызэрэзэдэлажьэ­рэм апае. Тицыхьэ телъ «МЕГА Адыгеер» зызэтедгъэпсыхьэкIэ, ащ джыри нахь цIыфыбэ къызэриугъоищтым, аужырэ шап­хъэхэм адиштэрэ щапIэу ыкIи зыгъэпсэфыпIэу бэмэ къыхахызэ зэрашIыщтым», — къыхигъэщыгъ Урысыем щылэжьэрэ «Ingka Centres» игенеральнэ пащэу София Трофимовам.

IофшIэнхэм ячэзыукIэ гъэцэкIэгъэным къыхиубытэщтых тучанэу «Леруа Мерлен» зыфиIорэр зычIэтыгъэм изэтегъэпсыхьан, инженернэ псэуалъэхэм ягъэкIэжьын, джащ фэдэу зэкIэми зэдагъэфедэрэ чIыпIэхэм, гупчэм итеплъэ язэхъокIын.

«КъыкIэзгъэтхъын, мы инвестиционнэ проект иныр шIуагъэ къытэу гъэ­цэ­кIагъэ хъуным пае ­Адыгеим ищыкIэгъэ пстэури зэшIуихыщт. Инвесторым зэдэлэжьэныгъэу ды­тиIагъэри, дытиIэщтри федэу къэнэжьыщт лъэ­ныкъуитIумкIи IофшIэным шIуа­гъэ къытфихьэу зэрэщытри зэрэдгъэунэфыгъа­хэм къыхэкIэу», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

ЩэпIэ гупчэхэу «МЕГА» зыфиIохэрэр — компаниеу «Ingka Centres» зыцIэу Урысыем ит «ИКЕА-м» амыгъэкощырэ имылъку игъэIорышIэнкIэ пшъэдэ­кIыжь зыхьырэм ипроект. «Ingka Centres-р» компание Зэхэтхэу «Ингка» зы­фиIохэрэм ахэхьэ. «Инг­кам» «ИКЕА-м» изырызыщэ тучан зэхэтым яхэхъо­ныгъэ Урысыем щызэшIуе­хы, «МЕГА» зыцIэ щэпIэ гупчэ 14 щегъэIорышIэ, ахэр Урысыем ишъолъыр анахь ин 12-мэ арытых. «МЕГА» зыцIэ щэпIэ гупчэ пстэуми тучанэу «ИКЕА-р» ахэт.