Хэгъэгур зэфэзыщэрэ зэхахь

Къэзэкъ культурэм ия ХХХ-рэ фестиваль Мые­къуапэ щыкIуагъ. Хэгъэгум ишъолъыр 20 зэха­хьэм хэлэжьагъ.

Лъэпкъ шэн-хабзэхэр къэухъу­мэгъэнхэм, шIэжьым имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным, музыкальнэ искусствэм зегъэушъомбгъугъэным, зэлъыIэсыкIэ амалхэр культурэм нахьышIоу щыгъэфе­дэгъэнхэм афэгъэхьыгъэ фестивалыр Адыгэ Республикэм гъэшIэгъонэу щыкIуагъ. Ныбжь зэ­фэшъхьаф зиIэхэр Iофтхьабзэм зэфищагъэх.

Я ХХХ-рэ фестивалыр Урысыем, Украинэм, Адыгеим культурэмкIэ язаслуженнэ IофышIэу, къэзэкъ культурэм зегъэушъомбгъугъэным чанэу хэлэжьэгъэ Наталья Уваровам ишIэжь фэгъэхьыгъагъ. Фестивалым икъызэIухын ехьылIэгъэ зэхахьэм Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Краснодар краим иадминист­рацие ипащэ иполномочнэ лIыкIоу Хьадпэшъо Адамэ, Мые­къуапэ икъэзэкъхэм яотдел ипа­щэу Александр Даниловыр, нэмыкIхэри къыщыгущыIагъэх.

ОсэшI купым хэтыгъэх ан­самблэу «Казачатэм» щапIугъэу, Пшызэ и Къэралыгъо акаде­мическэ хор иорэдыIоу щытыгъэ Ольга Коняхинар, Адыгеим икультурэ щыцIэрыIо Анатолий Уваровыр, нэмыкIхэри.

Къэгъэлъэгъонхэр

АР-м и Къэралыгъо филармоние IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэр, сурэтхэр къыщагъэлъэгъуагъэх. ОсэшI купым ипащэу Дмитрий Гордиенкэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэр, шIухьафтын ашIырэ пкъыгъохэр, нэмыкIхэри шIэжьым епхыгъэх.

Зэнэкъокъур

ОрэдыIохэр аныбжьхэм ялъы­тыгъэу гощыгъэхэу зэнэкъокъугъэх. Фестивалым ишIухьафтын шъхьаIэу «Гран-при» зыфиIоу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыгъэнэфагъэр Санкт-Петербург икъэзэкъ ан­самблэу «Атаманым» фагъэшъошагъ, художественнэ пащэр Вера Красноперец. АР-м и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ министрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу Вла­димир Свеженец ансамблэм фэгу­шIуагъ, шIухьафтыныр ритыжьи, къэкIощт илъэсым фести­валым хэлэжьэнэу къыригъэблэгъагъ.

ОрэдыIохэр

Зыныбжь икъугъэхэм якуп Мые­къуапэ иансамблитIумэ апэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъ. «Долинэм» Н. Ефремовар ипащ, музыкэмкIэ — Г. Михайловыр, къашъохэм И. Хъоджаем афегъасэх. «Звонницэм» иорэдыIохэу Нина Ефремовам, Дина Новиковам, Яна Корниенкэм, Татьяна Мединскаям апэрэ чIыпIэр ахьыгъ.

Шъхьэзэкъо орэдыIохэм якуп «Долинам» хэтэу Ксения Старковам текIоныгъэр къыщихьыгъ. Мыекъуапэ иадминистрацие ипа­щэ ишIухьафтын ащ фагъэшъошагъ. Саратов хэкум къикIыгъэ Анастасия Сидоровам ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, Волгоград хэкум иорэдыIоу Анастасия Коноваловар ящэнэрэ хъугъэ.

Пщынаохэр

Краснодар краим и Шытхьэлэ район ипщынаоу Тимофей Волковымрэ Сахалин хэкум къикIыгъэ Владимир Ивановымрэ (балалайкэр) апэрэ чIыпIэр афа­гъэшъошагъ.

КIэлэцIыкIухэм язэнэкъокъу Краснодар щыщэу Иван Влачугэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Адыгэ Республикэм и парламент ишIухьафтын ащ фагъэшъошагъ.

КъэшъуакIохэр, искусствэм илъэпкъ IэпэIасэхэр, фэшъхьаф­хэри зэнэкъокъугъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ­хэм шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

Мыекъуапэ культурэмкIэ и Унэ­шхоу «Гигантым» «Удж хъураер» щыкIуагъ. Фестивалым хэлажьэ­хэрэр зэхахьэм къыщы­шъуагъэх, орэд къыщаIуагъ. Адыгеим иансамблэхэу «Мые­къуапэ инэфы­лъэхэр», «Синди­кэр», нэмыкIхэри щыуджыгъэх, адыгэ шъуашэм идэхагъэ къыщагъэлъэгъуагъ.

«Анастасием» щаухыгъ

IэзэпIэ-зыгъэпсэфыпIэу «Анас­тасием» кIэух зэхахьэр щы­кIуагъ. Къэзэкъ шэн-хабзэхэм ади­штэрэ джэгукIэхэр зэхащагъэх, орэдхэр къыщаIуагъэх. Санкт-петербург, Москва хэкум, Сахалин, нэмыкI­хэм къарыкIыгъэхэр нахьышIоу нэIуасэ зэфэхъугъэх. ШIэныгъэлэжьхэм яеплъыкIэхэр щызэфа­хьысыжьыгъэх.

Мыекъуапэ икъэзэкъхэм яотдел ипащэу Александр Даниловым зэхахьэм гущыIэ фабэхэр къыщиIуагъ, фестивалым хэлэжьа­гъэхэм шIоу щыIэр къадэхъунэу афиIуагъ.

Зэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, фестивалым изэхэщэкIо куп хэт­хэм, республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьа­матэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, осэшI купым хэтхэу Ольга Ко­няхинам, Анатолий Уваровым, Тюмень, Воронеж, Сахалин, Волгоград хэкухэм, Санкт-Петербург, фэшъхьафхэм къарыкIы­гъэхэм гущыIэгъу тафэхъугъ.

Шъхьэлэхъо Аскэр, ЛIымыщэ­къо Рэмэзан, Алексадр Дани­ловым зэрэхагъэунэфыкIыгъэу, фестивалыр щыIэныгъэм дештэ. Лъэпкъ шэн-хабзэхэр къаIэты­жьых, музыкальнэ искусствэм зырагъэушъомбгъу, лIэужхэр зэ­фащэх. КIэлэцIыкIухэм къащыублагъэу зыныбжь хэкIотагъэхэр фестивалым зэрещалIэх.

ЕмтIылъ Нурбый.