ЯшIэныгъэхэм ахагъэхъуагъ

ЕзыгъэжьэгъэкIэ предпринимательхэм ыкIи мы лъэныкъом Iоф щызы­шIэхэрэм семинар афызэхащагъ.

Лъэпкъ проектэу «Предприни­мательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ыкIи унэе предпринимательскэ инициативэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъыта-гъэу «Мой бизнес» зыцIэ Гупчэм Iофтхьабзэр зэхищагъ.


ООО-у «Аксиома-Лайф» зыфи­Iорэм игенеральнэ пащэу ыкIи спи­керэу, сатыушIынымкIэ экспер­тэу, ащ фэгъэхьыгъэ курсхэр зыгъэхьазырыгъэу, «Синергием» испи­керэу, предпринимателэу, биз­нес-тренерэу Андрей Лобановыр Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

ТапэкIэ шIуагъэ къэзыхьыщт ыкIи агъэфедэщт къэбар зэфэшъхьафхэр зэIукIэм къекIолIагъэхэм зэхахыгъ.

Гупчэм ипащэу Хъут Аслъан къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, отделым пшъэрылъэу иIэхэм афэгъэзагъэу щакIор зэрэбгъэсэщтым, Iоф зы­шIэхэрэм аттестацие зэрябгъэкIущтым, шIэныгъэхэм ахэбгъэхъоным узэрэфэкIощтым, нэмыкIхэми Iоф­тхьабзэм къекIолIагъэхэм зыща­гъэгъозагъ.

Семинарым къыдыхэлъытагъэу предпринимательхэр спикерым гу­щы­Iэгъу фэхъугъэх, анахь зыгъэгумэкIыхэрэ упчIэхэм яджэуапхэр агъотыжьыгъэх.

Абрэдж Сэтэнай.