«Налмэсыр» мэуджы

«Росконцертыр» кIэ­щакIо зыфэхъугъэ федеральнэ Iофыгъоу «Урысыер — тэ­ры» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо академи­че-скэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр» хэлажьэ.ЖъоныгъуакIэм и 23 — 28-м «Налмэсым» иконцертхэр Башкортостан щыкIуагъэх. Уфа, Стерлитамакэ, Ищимбае, Бирскэ, Салават ащыкIогъэ пчы­хьэзэхахьэхэм Адыгеимрэ Башкортостанрэ язэпхыныгъэхэр ыгъэпытагъэх.

Башкирием инароднэ артистэу Риф Габитовым ыгъэуцугъэ лъэпкъ къашъоу «Тарханы» апэрэу «Налмэсым» къышIыгъ. Адыгеим инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан ыгъэуцугъэ къашъоу «Адыгэ уджхэр» Башкортостан иансамблэ къыгъэ­лъэгъуагъ.

Тишэн-хабзэхэр, тикъашъохэм гъэпсыкIэу яIэр искусствэм ыбзэ­кIэ «Налмэсым» къе­Iуатэх.

— Тилъэпкъ мэкъамэхэр зэ­хэшъухыгъэх, адыгэ шъуашэм идэхагъэ шъукъыщытхъугъ. Адыгэ Республикэм чIыгоу къыгъэгъу­нэрэр мыбэми, культурэ ин зэриIэр тиконцертхэм ащышъулъэгъугъэу сэлъытэ, — къыщиIуагъ Уфа щыкIогъэ пчыхьэзэха­хьэм «Налмэсым» ихудожественнэ па­щэу Хъоджэе Аслъан. — Адыгеим шъукъеблагъэх!

Ти­псэукIэ, тизыгъэпсэфыпIэхэм ядэ­хагъэ, тичIыгу ибаиныгъэ шъулъэгъущтых.

Москва кIощт

«Налмэсыр» Башкортостан автобуситIукIэ кIогъагъэ. Тиартистхэм къалъэгъугъэр, зэхахыгъэр макIэп. Къэбар гушIуагъоу къытлъыIэсыгъэхэм ащыщ «Кабардинкэмрэ» «Налмэсымрэ» зэгъусэхэу Москва зэрэрагъэ­блэгъагъэхэр. Зэкъош ансамблэхэм язэхэт концерт Москва, Кремлым икъэгъэлъэгъуапIэ щы­зэхащэн ямурад.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ кон­цертхэр Москва, нэмыкI къа­лэхэм «Налмэсым» къащитыщтых. Мы мафэхэм «Налмэсым» изыгъэ­псэфыгъо уахът, бжыхьэм концертыр Москва ­къыщитыщт.