Мэзмые дунаим щарегъашIэ

Пшызэ шъолъыр илъэпкъ искусствэ щыцIэрыIоу Михаил Скворцовым иIофшIагъэхэм, ыгъасэхэрэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм искусствэхэмкIэ я Къэ­ралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым ипащэу, Урысыем, Адыге­им, Ингушетием культурэмкIэ язаслуженнэ IофышIэу ШъэуапцIэкъо Аминэт зэхахьэм къыщи­Iуагъ Краснодар краим ипсэу­­пIэу Мэзмые иIэпэIасэхэм ныб-­­джэгъуныгъэ адыряIэу упчIэжьэгъу зэрэзэфэхъухэрэр.

Адыгэ Республикэм культу­рэм­кIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ изэфэхьысыжьхэм къащыхи­гъэщыгъ Мэзмые иIэпэIасэхэм адэжь зэрэкIощтыр, яIофшIакIэ нахь куоу зыщигъэгъуазэ зэрэшIоигъор.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Кушъу Светланэ, Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовар, рес­публикэм художественнэ Iо­фыгъохэмкIэ зэхэт IофшIапIэм ипащэу ПIатIыкъо Айдэмыр.

Сэнаущыгъэу пхэлъыр къызэ­Iупхыным, уимурадхэм уафэ­кIо­ным фэшI щысэ зытепхын, цIыф уIукIэн фаеу зылъытэхэ­рэм зэ­ха­хьэм тащыIукIагъ. Зэлъа­шIэрэ сурэтышI-модельерэу СтIашъу Юрэ иеплъыкIэхэри тшIогъэшIэгъоных. Гуетыныгъэ зэрэпхэ­лъым дакIоу, тхылъхэм, гъэзетхэм уяджэзэ, щыIэныгъэм изэ­хъокIыныгъэхэм защыбгъэгъозэн фаеу ащ ныбжьыкIэхэм ариIуагъ.

«IэпэIасэр ыкIи еджакIохэр» зыфиIорэ къэгъэлъэгъонэу музеим къыщызэIуахыгъэм пкъыгъо 300 фэдиз щыолъэгъу. Бгъэфедэн плъэкIыщт искусст­вэм щыщых пхъэм, гъучIым, шэкIым, нэмыкIхэм ахашIыкIыгъэхэр. Пэсэрэ лъэхъаным тя­тэжъ пIашъэхэм мэкъу-мэщым щагъэфедэщтыгъэхэр IэпэIасэхэм ашIыгъэх. ЧIыгур зэрэбгъэу­шъэбыщтыр, пхъэным зэрэ­фэб­гъэхьазырыщтыр, шыум ыгъэ­федэрэ Iэмэ-псымэхэр, унагъом ищыкIэгъэ хьакъу-шыкъухэр, лъэпкъ тхыпхъэхэр, фэшъхьаф­хэри гум рехьых.

Пащэм зылъещэх

Мэзмые искусствэхэмкIэ илъэпкъ кIэлэцIыкIу еджапIэ 2001-рэ илъэсым къызэIуахыгъ. Апэрэ мафэхэм къащыублагъэу пащэу иIэр цIыф цIэрыIоу Михаил Скворцовыр ары. Краснодар краим и Хэбзэгъэуцу Зэ­IукIэ 2009-рэ илъэсым унашъо ышIыгъ искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэр хэушъхьафыкIыгъэу Краснодар краим къыщаухъумэхэрэм ахалъытэнэу.

Джырэ уахътэ кIэлэцIыкIу 50-м нахьыбэмэ еджапIэм зыщагъасэ. ЕтIагъом, пхъэм аха­шIыкIырэ пкъыгъохэр, дэным пылъхэм якъэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъоных. Хэгъэгу, дунэе зэнэкъокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдахыгъэх. ЗыгъэсапIэм ыуж бэмэ апшъэрэ еджапIэхэр къаухыгъэх, лъэпкъ искусствэр сэнэхьат афэхъугъ.

Михаил Скворцовыр хэгъэгум исурэтышIхэм я Союз хэт, Санкт-Петербург, Париж, Бу­дапешт, Италием икъалэхэм ащыкIогъэ фестивальхэм ахэлэжьагъ. 1987-рэ илъэсым Гран-прир Париж къыщихьыгъ.

— Адыгеим дэгъоу къыщытпэгъокIыгъэх, къэзэкъ культурэм ифестиваль хэлажьэхэрэр музеим щыIагъэх. Волгоград, Са­халин хэкухэм, фэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэм таIукIагъ, тиIоф­шIагъэхэм яплъыгъэх, яорэдмэ тядэIугъ. Къэгъэлъэгъоным изэ­хэщакIохэм лъэшэу тафэраз, — къыIуагъ Михаил Сквор­цовым.

IэпэIасэхэм якъэгъэлъэгъон мэкъуогъум и 21-м нэс Мые­къуапэ щыкIощт.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.