Адыгеир форумым хэлажьэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ зыды­зэ­рихьэрэ лIыкIо купэу Адыгеим икIыгъэр Петербург щыкIорэ Дунэе экономическэ форумым хэлажьэ.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным форумым хэлажьэхэрэм шIуфэс къызарехым хигъэунэфыкIыгъ джырэ экономикэм иIофыгъо анахь шъхьаIэхэу уахътэм къы­гъэуцугъэхэм къэралыгъо Iофы­шIэшхохэр, компание, корпо­рацие ыкIи банк инхэм япащэхэр, лъытэныгъэ зыфашIырэ экспертхэр, предприниматель ныбжьыкIэхэу, ау бизнесым гъэхъэгъэ гъэнэфагъэхэр щызышIыгъэхэр хэлажьэхэзэ зэратегущыIэщтхэр.

Ащ фэдэ зэдэгущыIэгъухэм ялъэхъан Адыгеим иинвести­ционнэ ыкIи иэкспортнэ амалхэр къыгъэлъэгъощтых, инфраструктурэм, промышленностым, зекIоным ыкIи экономикэм инэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэ гухэлъхэм атегущыIэщтых.

«Пандемием емылъытыгъэу, инвестициехэр нахьыбэу гъэфедэгъэнхэм тынаIэ тетэгъэты. НепэкIэ республикэм инвестпроект 25-рэ щагъэцакIэ, ахэм пстэумкIи сомэ миллиард 36-рэ фэдиз апэIухьащт. Тапэ Iоф­шIэныбэ зэрилъыр къыдгурэIо. Джащ пае дунэе форумыр тэ­гъэ­федэ тиинвестиционнэ амал­хэр къэдгъэлъэгъонхэмкIэ, Iоф­­­шIэ­ным епхыгъэ гухэлъ-­мурадэу ти­IэхэмкIэ тызэхэгущыIэжьы, инвесторыкIэхэм талъэхъу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Дунэе форумым Адыгэ Рес­публикэмрэ ООО-у «Ингка Сет­нерс Рус Проперти А» зыфиIорэмрэ (тапэкIэ ИКЕА зыфаIощтыгъэр) зэзэгъыныгъэм щыкIэтхэщтых, инвестиционнэ про­ектэу «Строительство и реконструкция Семейного Торгового Центра «Мега Адыгея» зыфиIорэр ащ егъэцакIэ. Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ НАО-у «Красная поляна» зыфиIорэмрэ зыкIэтхэщтхэ зэзэгъыныгъэр зыфытегъэпсыхьагъэр инвестиционнэ проектэу «Илъэс псаум къы­кIоцI Iоф зышIэщт къушъхьэлъэ курортэу «Лэгъо-Накъэ» ишIын» зыфиIорэр ары.

SFT Group илIыкIохэм зэ­дэгущыIэгъухэр адашIыщтых. Адыгеим ипредприятие анахь инхэм зыкIэ ащыщ «Картонтарэр» ащ хэхьэ. IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэхэми Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэIу­кIэгъухэр адишIыщтых, гущыIэм пае, Бахрейн илIыкIохэм.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, Петербург щыкIорэ Дунэе экономическэ форумым республикэм иамалхэмрэ ипроектхэмрэ къызэрэщигъэлъагъо­хэрэм кIочIакIэ къыхилъхьащт тишъолъыр нахь хэхъоныгъэ ин ышIынымкIэ ыкIи инновационнэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу