ЯешIакIэ уегъэгушIо

Адыгэ къэралыгъо университетым иректор фут­болымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным зэкIэ фа­культетхэр фэбэнагъэх.

Командэ 11 футбол цIыкIумкIэ зэнэкъокъугъ. ТекIоныгъэр къыдэзыхырэр зэнэкъокъум щы­лъы­кIуатэщтыгъ, зышIуахьырэр хэзы­щтыгъ. Адыгэ къэралыгъо универ­ситетым физкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ и Институт икоман­дитIу финалым щызэIу­кIагъ.

Апэрэ курсым щеджэхэрэр я 3 — 4-рэ курсхэм якомандэ кIэух ешIэгъум щыIукIагъэх. Ректорым и Кубок зыхьыщтыр язэрэмыгъ­ашIэу яшъыпкъэу зэнэкъокъугъэх. ИФК-2-м икомандэ хэтхэр нахьыбэрэ апэкIэ илъыщтыгъэх, зэгурыIоныгъэ ахэлъэу ешIэщтыгъэх. Тумэ ТIахьиррэ Iэшъынэ Тимуррэ тIорытIо ИФК-м икъэлапчъэ Iэгуаор дадзи, 4:0-у апэрэ курсым щеджэхэрэм текIоныгъэр къыдахыгъ.

— Ректорым и Кубок зыфа­гъэшъошэгъэ командэу ИФК-2-м итренерэу Къоджэшъэо Мэджыдэ, ИФК-м итренерэу Гъонэжьыкъо Анзор зэхэщэн Iофхэр дэгъоу агъэцэкIагъэх, командэхэм ешIэ­кIэшIу къагъэлъэгъуагъ, — къыти­Iуагъ физкультурэмкIэ ыкIи дзю­домкIэ Институтым ипащэу Бгъуа­шэ Айдэмыр. — Псауныгъэр гъэ­пытэгъэным, физкультурэмрэ спортымрэ апылъхэм япчъагъэ хэгъэхъогъэным Iоф адатшIэзэ, нэмыкI зэIукIэгъухэр зэхэтщэщтых.

ИФК-2-м иешIакIоу Тумэ ТIа­хьир зэкIэми анахьыбэрэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ — 7. Кубокым икъыдэхын фэбанэхэзэ дэгъоу ешIагъэх Глеб Шкуро, Александр Деревянкэр, Iэшъынэ Тимур, Александр Воронцовыр, Ярослав Кузнецовыр, Къэбж Мэдинэ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх, медальхэр аратыжьыгъэх. Кубокыр зыфагъэшъошэгъэ ИФК-2-м иешIакIохэм хэушъхьафы­кIыгъэ нэпэеплъ шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

Сурэтым итхэр: ректорым и Кубок къыдэзыхыгъэхэр.