Шапхъэхэр ыгъэцэкIагъэхэп

Мыекъопэ къэлэ паркым дэт аттракционхэм ащыщ Iоф щызышIэрэ контролерым пшъэдэкIыжь ыхьыщт.

ЩынэгъончъэнымкIэ шапхъэу щыIэхэр ащ икъу фэдизэу зэрихьа­гъэхэп.

УФ-м и Следственнэ комитет и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм Мые­къуапэкIэ иследственнэ отдел къызэритырэмкIэ, 2021-рэ илъэсым игъэ­тхэпэ мазэ илъэс 14 зы­ныбжь пшъэшъэжъыер аттракционэу «Сатурн» зыфиIорэм итIысхьэ зэ­хъум щынэгъончъэным фэгъэхьыгъэ шапхъэхэр пшъэшъэжъыем фиIота­гъэхэп, тэрэзэу ипхы­хьагъэмэ ыкIи ащ итех­ническэ зытет ыуплъэ­кIугъэ­хэп. Аттракционыр чэрэгъузэ бгырыпхыр къэтIэтагъ, пшъэшъэ­жъыер къи­зыгъ ыкIи шъобж хьы­лъэхэр тещагъэ хъу­гъэх.

Мыщ епхыгъэ уголовнэ Iофым изэхэфын къулыкъушIэхэр джыри ыуж итых, хъугъэ-шIагъэм нэмыкI цIыфхэми ялажьэ хэлъмэ ауплъэкIу.
УФ-м и Следственнэ комитет и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэр