КIэлэцIыкIу зэхэт купхэм язещэн ауплъэкIугъ

КIэлэцIыкIу зэхэт купыр автобускIэ зэрэзэращэрэм епхыгъэ хъугъэ-шIагъэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIун Iофтхьабзэхэр Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие зэрехьэх.

2021-рэ илъэсым жъоны­гъуа­кIэм и 17-м, пчыхьэм сыхьатыр 4-м адэжь, автогъогоу Р217 — «Кавказ» зыфиIорэм ия 228-рэ километрэ, Ставрополь кра­им и Кочубеевскэ муниципальнэ шъолъыр дэжь автобус цIы­кIуи 2 Кочубеевскэ районым игъогу полицейскэхэм къыщагъэуцугъэх.

Илъэс 15 мыхъугъэ нэбгырэ 26-м нахьыжъи 4 ягъусэу Ставрополь краим икъалэу Пятигорскэ къыращынхэшъ, Краснодар краим икъалэу Шытхьалэ водительхэм къащэнхэу щытыгъ. Шапхъэхэм адиштэу Къэ­ралыгъо автоинспекцием иорганхэм яшIэ хэмылъэу кIэлэцIы­кIу купыр къыращэкIэу агъэу­нэфыгъ. Джащ фэдэу води­телитIури АР-м и Мыекъопэ рай­он щыщхэу къычIэкIыгъ.

Хэбзэукъоныгъэ зезыхьэгъэ водительхэм алъэныкъокIэ Кочубеевскэ район отделым иинспекцие икъулыкъушIэхэм административнэ тхылъхэр статьяу 12.23-м иа 1-рэ ыкIи ия 4-рэ IахьхэмкIэ зэхагъэуцуагъэх.

Административнэ уплъэкIунхэр окIофэхэ, транспорт амал­хэм тахографхэр атетхэмэ, ап­течкэхэр, мэшIогъэкIосэ пкъы­гъор арылъхэмэ ыкIи ятехническэ зытет ауплъэкIугъ.

Урысыем хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ Мые­къопэ районымкIэ иотдел гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ иподразделение иIофышIэхэм водительхэм алъэныкъокIэ административнэ тхылъи 2 зэхагъэуцуагъ.

КIэлэцIыкIу зэхэт купхэр щы­нэгъончъэу транспорткIэ зещэгъэнхэм фэшI Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм гъэцэкIэкIо хабзэм иорганхэу гъэсэныгъэм, псауны­гъэр къэухъумэгъэным, культу­рэм, спортым, социальнэ ухъу­мэным алъэныкъокIэ Iоф зы­шIэхэрэм макъэ аригъэIугъ. Гъэ­сэныгъэм иорганизациехэм, спорт клубхэм ыкIи творческэ купхэм япащэхэм зэIукIэгъухэр адашIыгъэх, кIэлэцIыкIу купхэр автобускIэ зэрэзэращэщтхэ шIыкIэхэр инспекторхэм къаIотагъэх.

ЦIыфхэр зезыщэхэрэ транспортхэр гъогу патруль къулыкъум инарядхэм ыкIи техническэ лъыплъэнымкIэ къулыкъу­шIэхэм янэплъэгъу рагъэкIы­хэрэп. Мы Iофым фэгъэхьыгъэ шапхъэхэр УФ-м и Правительствэ 2020-рэ илъэсым Iоныгъом и 23-м аштагъэх.

КIэлэцIыкIу зэхэт купхэр ав­тобускIэ зещэгъэнхэм фэгъэ­хьыгъэ шапхъэхэм нахь игъэ­кIотыгъэу защызгъэгъуазэ зы­шIоигъохэм УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и Къэралыгъо автоинспекцие иофициальнэ сайт ригъотэщт: www.gibdd.ru/corp/people/