Илъэсым ианахь библиотекарь дэгъур

Илъэсыбэм шапхъэ зэрэхъугъэу, зэрэ Урысыеу ит тхылъ­еджапIэхэм я Мафэ ипэгъокIэу, жъоныгъуакIэм и 26-м, АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ сэнэхьат IэпэIэсагъэмкIэ библиотекарьхэм яреспубликэ зэнэкъокъу щыкIуагъ.

Шъолъыр проектэу «Культурэм» имурад ыкIи ипшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэм, кадрэ Iофыгъохэр тхылъеджэпIэ IофшIапIэхэм зэращыпхыращыхэрэм ар атегъэ­псыхьэгъагъ. ТхылъеджапIэхэм язытет зэгъэшIэгъэным, хэгъэхъогъэным, IофшIэкIэ-амалыкIэхэр аIэкIэлъхьэгъэным Iоф­тхьабзэр фэшIушIэ.

Зэнэкъокъум хэлажьэ­хэрэм лъэныкъуищкIэ зыкъызэIуахын фэягъэ:

— визитнэ карточкэр (хэлажьэрэм сэнэхьатыр къызэрэхихыгъэр, ащкIэ шэнэу хэлъхэр, имурадхэр ыкIи ихэхъоныгъэхэр къыIотэнэу);

— муниципальнэ модельнэ тхылъеджапIэр зэрэзэхэпщэщт шIыкIэр;

— сурэттехыгъэ зэнэ­къокъоу «Тхылъыр объ­ективым зэритыр».

2021-рэ илъэсымкIэ зэнэкъокъум республикэм ит къоджэ (муниципальнэ) тхылъеджапIэхэм къарыкIыгъэхэу, чIыпIэхэм анахь къащыхэщыгъэхэу нэбгырибгъу хэлэжьагъ: Адыгэ­къалэ икIэлэцIыкIу тхылъеджапIэ ипащэу ЖэнэлI Мэлайчэт; Джэджэ район кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм ипащэу Лариса Кармазинар; къалэу Мыекъуапэ игупчэ къэлэ тхылъеджапIэ иотдел ипащэу Ирма Сеничкинар, Кощхьэблэ районымкIэ кIэлэцIыкIу модельнэ тхылъеджапIэм ибиблиотекарэу Зыхьэ Жаннетэ, Красногвар­дейскэ чIыпIэ тхылъ­еджэ­пIэ­-къутамэу Бжъэдыгъу­хьаблэ дэтым иIофышIэу Ли­лия Девтеровар, Мые­къопэ районымкIэ Гупчэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм ипащэу Надежда Уманец, Тэхъутэмыкъое районымкIэ Пэнэхэс къоджэ тхылъеджапIэм ипащэу ДзэлI Заремэ, Теуцожь районымкIэ Шевченкэм дэт я 12-рэ тхылъеджэпIэ-къута­мэм ипащэу КIыкI Эммэ, Шэуджэн районымкIэ район кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм ибиблиотекарэу Сетэ Фатим.

Зэнэкъокъум уасэ фи­шIыгъ жюрим, ащ хэты­гъэх: АР-м и Лъэпкъ тхылъ­еджапIэ идиректорэу Къыкъ Бэлэ, Адыгэ республикэ ныбжьыкIэ тхылъеджапIэм ипащэу Хьа­кIэмызэ Мадинэ, ­Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм идиректорэу Е. Демьянковар, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофышIэхэм япрофсоюз организацие ипащэу Л. Пузанковар.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ мэфэкI зэнэкъокъум хэлажьэ­хэ­рэм тхылъеджапIэхэм я МафэкIэ къафэгушIуагъ, ясэнэхьаткIэ чаныгъэ ин зыхэлъхэр зэрэзэнэкъо­къухэрэр къы­Iуагъ, гъэхъа­гъэхэмкIэ къа­фэлъэIуагъ. Джащ фэ­дэу республикэм ит тхылъ­еджапIэхэм пандемием иилъэс (2020-м) егугъухэу Iоф зэрашIагъэр къыкIигъэтхъыгъ, анахь хъупхъэу къахэщыгъэхэм министрэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм ищытхъу тхылъхэр аритыжьыгъэх.

Ащ ыуж зэнэкъокъур рагъэжьагъ. Нэбгыри 9-у ащ хэлэжьагъэхэм жюрим уасэ афишIыгъ ыкIи анахь дэгъукIэ алъытагъэхэм ацIэ къыраIуагъ:

А I-рэ чIыпIэр фагъэшъошагъ Теуцожь районымкIэ Шевченкэм дэт тхылъеджэпIэ-къутамэм ипащэу КIыкI Эммэ.

Я II-рэ чIыпIэр — Тэ­хъутэмыкъое районымкIэ къуаджэу Пэнэхэс итхылъеджапIэ ипащэу ДзэлI За­ремэ.

Я III-рэ чIыпIэр ратыгъ Джэджэ район кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм ипащэу Лариса Кармазинам.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофы­шIэхэм япрофсоюз организацие итхьаматэу Л. Пузанковам хэушъхьафыкIыгъэ шIухьаф­тыныр ритыгъ Адыгэ­къалэ икIэлэцIыкIу тхылъеджапIэ ипащэу Жэ­нэлI Мэлайчэт. Я XII-рэ респуб­­ликэ зэнэкъокъоу тхылъ­еджапIэхэм яIофы­шIэхэм афызэхащэгъагъэм джащ фэдэ зэфэхьысыжь фа­шIыгъ.

Мамырыкъо Нуриет.