ИкIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх

Партиеу «Единэ Россием» ипэшIорыгъэшъ мэкъэтын жъо­ныгъуакIэм и 30-м аухыгъ.

Мыщ дэжьым къэIогъэн фае санитарнэ-эпидемиологическэ щынэгъончъагъэм къыдилъытэрэ Iоф­тхьабзэхэр агъэцакIэхэзэ очнэ шIыкIэм тетэуи мэкъэтыныр мы илъэсым Адыгеим зэрэщыкIуагъэр. ЖоныгъуакIэм и 24-м къыщегъэжьагъэу жъоныгъуакIэм и 30-м нэс сайтэу htts://pg.er.ru/ яIэпы­Iэгъоу мэкъэтыныр рекIо­кIыгъ, очнэ шIыкIэм тетэу жъоныгъуакIэм и 30-м пэшIорыгъэшъ мэкъэтыным и Мэфэ зыкI ар щы­Iагъ.

ПстэумкIи Адыгеим Къэ­ралыгъо Думэмрэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ якандидатыщтхэмкIэ нэбгырэ 200-м ехъу атхыгъ. Мы Iофтхьабзэм чанэу хэлэ­жьагъэх партием и Во­лонтер гупчэ хэтхэр ыкIи ныбжьыкIэхэр — илъэс 35-м шIомыкIыгъэхэр ащ хэлэжьагъэхэм языплIанэ фэдиз.

ПэшIорыгъэшъ электрон шIыкIэм тетэу мэкъэтыным хэлэжьэнхэу АдыгеимкIэ атхыгъэр хэдзэкIо мин 20-м ехъу. Мэлылъфэгъум и 19-м ахэм ятхын рагъэжьэгъагъ ыкIи жъоныгъуакIэм и 28-м пчы­хьэм аухыгъ. Порталэу «Къэралыгъо фэIо-фашIэ­хэр» зыфиIорэмкIэ хэдза­кIохэм япхыгъэ къэбархэр агъэунэфыгъэх. ПстэумкIи электрон шIыкIэм тетэу нэбгырэ мин 14-м ехъумэ амакъэ атыгъ. Очнэ шIыкIэм тетэу хэдзэкIо мин 59-м ехъумэ амакъэ ­атыгъ, ахэр лъытэкIо участ­кэ 59-мэ ащыкIуагъэх.

КIэкIэу къэпIон хъумэ, республикэмкIэ хэдзэкIо мин 73-м ехъу къекIо­лIагъ.

ПэшIорыгъэшъ мэкъэтыныр партиеу «Единэ Россиер» зызэхащагъэм къыщегъэжьагъэу анахь игъэкIотыгъэхэм ащыщ, — къыхигъэщыгъ Дмит-
рий Медведевым а Iоф­тхьабзэм епхыгъэу.

Партиеу «Единэ Рос­сием» и Тхьаматэ къы­зэриIуагъэмкIэ, электрон пэ­шIорыгъэшъ мэкъэтыным изэхэщэн охътэ къи­ным тефагъ, пандемиери, хакерхэм язекIуакIи зэрар гъэнэфагъэхэр къыздахьыгъэх.

«Анахь мэхьанэ зиIэр тицIыфыбэмэ амакъэ атыным иамал ащ къызэрэтитыгъэр ары. ПэшIорыгъэшъ мэкъэтыным хэлэ­жьэгъэ пстэуми сызэра­фэразэр къэсIонэу сыфай. ЩыIэныгъэм щыд­гъэфедэрэ политическэ, демократическэ Iофтхьэ­бзэшхохэм языIахьэу ар щыт», — къыхигъэщыгъ Дмитрий Медведевым.