ГъэшIэгъонэу, дахэу кIуагъэ

МэщбэшIэ Исхьакъ ипоэзие сатырхэм ащигъашIорэр, ащиIэтырэр, ышъхьэкIэ ренэу зыгъатхъэрэр — ЦIыфыр ары.

Ини цIыкIуи мы усэм еджэхэрэм щыIэныгъэм илъэпIагъэ, цIыфым ыуасэ зэхашIэ.

ТхэкIо цIэрыIом фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэ Адыгэ республикэ гимназием мы мафэхэм щыIагъ, ежь Мэщ­бэшIэ Исхьакъи ащ хэлэжьагъ.

Къош республикищмэ ялъэпкъ тхакIоу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъу­жъэу МэщбэшIэ Исхьакъ ашIуабэ шIэу еджакIохэр ежэщтыгъэх. Мощ фэдэ цIыфышхом фэдэхэу зэ­рэдунаеу щызэлъашIэхэрэр мафэ къэс плъэгъунхэу щытэп ныIа?!

КIэлэцIыкIухэм усэхэр егугъоу зэрагъэшIагъэх, упчIэхэу ратыщтхэр агъэ­хьазырыгъэх. Хъымыщ Динарэ усэу «Сикъуадж» зыфиIорэм къеджагъ ыкIи ащ къыIуатэр сурэткIэ къыриIотыкIыгъ. Ар уса­кIом икъуаджэ итеп­лъэу къычIэкIыгъ. Исхьакъ ылъэ­гъугъэр лъэшэу ыгъэ­шIэгъуагъ, игопагъ.

Хъымыщ Батыр инанэ хьакIэшхом паекIэ, натрыфым хэшIыкIыгъэ мэ­джаджэр (бэшIагъэу «мэ­джаджэ сыгу къэкIыгъ» ыIоу иусэ хэтэу еджэ­гъагъ) къыфигъэхьазы­рыгъ.

МэщбэшIэ Исхьакъ кIэлэеджакIохэм бэ ищыIэныгъэ щыщэу ыкIи итворчествэкIэ къафиIотагъэр. КIэлэцIыкIухэм псауныгъэ дахэкIэ, гъэсэныгъэ дэ-­гъу­кIэ, гъэхъагъэхэмкIэ Адыге­ир, хэгъэгушхоу Уры­сыер къамыгъэукIы­тэжьынэу, цIыф дэгъу, цIыф зэфэ ин хъунхэу къафэлъэIуагъ.

— Лъэшэу шъуегугъоу ныдэлъфыбзэ-адыгабзэр ыкIи урысыбзэр зэжъу­гъашIэх, — къариIуагъ. — Ным ыбзэ пшIэн ыкIи бгъэлъэпIэн фае, цIыфы­гъэ шIыкIэ-гъэпсыкIэ­хэр, адыгэ шэн-хабзэхэр зэ­жъугъашIэх, зыхэжъу­гъэлъых. Джащыгъум зэкIэми тыгупсэфыщт, тына­сыпышIощт.

Адыгэ республикэ гимназием икIэлэегъаджэу Бэщныбэ Асиет Хьаджэйтэч ыпхъум тхэкIошхом фэгъэхьыгъэ творческэ зэхахьэр пстэуми зэра­шIогъэшIэгъоныгъэр, дахэу зэрэкIуагъэр, ежь ышъхьэ­кIи ЦIыфышхом игущыIэ пэпчъ игуапэу зэрэкIэдэ­IукIыгъэр къыIуагъ.

ТхакIоу МэщбэшIэ Ис­хьакъ зэкIэ ытхыгъэхэр зыдэт тхылъ 25-у зэхэтэу бэмышIэу къыдэкIыгъэр, гимназие тхылъеджапIэм итхылъеджэ чанхэм шIу­хьафтын афишIыгъ.

ЕджакIохэмкIэ анахь гушIогъошхуагъэр Исхьакъ тхылъхэм зэрафытетха­гъэр ары.

Я 4-рэ «а» классым ще­джэрэ Хъымыщ Батыр икIэсэ тхэкIошхор, усакIор зыхэлэжьэрэ мэфэкIыр джыри бэрэ ыгу илъыщт, нахь благъэу ышIагъ, дэгущыIагъ. Усэхэм къяджагъэх Аулъэ Зарэ, КIыкI Самирэ, мы­хэм анэмыкI­хэри.

Гимназием иеджа­кIо­хэмкIэ МэщбэшIэ Исхьакъ зэрэIукIагъэхэр — мэфэ­кIышхуагъ. Дахэу гъэкIэ­рэкIагъэхэу, зэкIэупкIа­гъэхэу, Iэдэб ахэлъэу, Iуш дэдэу гъэпсыгъагъэх. Еджа­пIэм адыгэ шIыкIэ-­гъэпсыкIэмкIэ яIэрэ сы­хьатхэм ащашIагъэр зэралъэкIэу ежьхэм джы агъэфедэ. Нахьыжъым шъхьэкIафэ фашIы, гъогу раты, сэлам рахы, къы­Iорэм дэгъоу едэIух. Мы мэфэкIыр ахэмкIэ урок зэIухыгъэ иныгъ: зэлъа­шIэрэ анахь тхэкIо IэпэIасэу, тхылъыбэ дэгъу­хэр зытхыгъэм ыпашъхьэ исыгъэх, едэIугъэх, ежьхэри зэралъэкIэу якIэсэ усэхэм къяджагъэх, агу мы мафэр, зэIукIэгъур бэрэ къэкIыжьыщт.

Бэгъушъэ Мариет.
КIэлэцIыкIу журналэу «Родничок Адыгеи» зыфиIорэм иредактор.
Сурэтыр мэфэкIым щы­тырахыгъ.