«ЦIыфхэм гъотэу яIэм хэхъон фае»

— Ары хэбзэ орган пстэумэ пшъэрылъ шъхьаIэу непэ яIэр, — къыщиIуагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным вакцинациер зэрэкIорэм, экономи­кэм изытет, нэмыкI лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу зэхищэгъагъэм. — Iофхэр мы лъэныкъомкIэ къызэрыкIохэп. Арышъ, бизнесыри мыщ къы­хэгъэлэжьэгъэн фае.

Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэр къежьэным ыпэкIэ экономикэм къэгъэлъэгъонэу иIагъэхэм джыри къанэсыжьы­гъэп, ау хэхъоныгъэхэр щымыIэхэу пIон плъэкIыщтэп. ГущыIэм пае, хъызмэтшIапIэхэр зэтеуцожьых, IофшIэпIэ чIыпIэ зимыIэхэм япчъагъэ нахь макIэ мэхъу. БлэкIыгъэ илъэсым ишы­шъхьэIу мазэ IофшIэпIэ чIыпIэ зимыIэр Iоф ышIэным ыныбжь нэсыгъэу къэралыгъом исым ипроценти 6,4-рэ хъущтыгъэ.

Мы уахътэм проценти 5,2-м къэ­сыгъ. IофшIэпIэ чIыпIэ зиIэхэм япчъагъэ нэбгырэ миллионрэ мин 200-рэ хэхъуагъ.

Къэралыгъом ипащэ джыри нэбгырэ мин 700-м къыщымыкIэу IофшIапIэ ягъэгъотыгъэнэу, 2019-рэ илъэсым зэрэщытыгъэм фэдэу, проценти 4,7-м къагъэсыжьынэу УФ-м и Правительствэ пшъэрылъ фишIыгъ.